Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép lập các hợp đồng bán hàng cho khách hàng.

Cách thao tác

Lập hợp đồng bán lẻ

Lập hợp đồng theo dự án

Lập các hợp đồng/dự án phát sinh trước khi sử dụng phần mềm

Lưu ý: Với các hợp đồng được sử dụng để tập hợp chi phí trong trường áp dụng phương pháp tính giá thành theo hợp đồng, khi khai báo thì tích chọn vào thông tin Tính giá thành.Xem thêm