Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Quản lý các tình trạng liên quan đến hợp đồng như: tình trạng thực hiện, tình trạng ghi doanh số,...
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Theo dõi tình hình thu/chi theo hợp đồng

2.2. Theo dõi tình trạng ghi doanh số của hợp đồng

2.3. Sinh hóa đơn bán hàng từ hợp đồng

2.4. Theo dõi tình trạng thực hiện hợp đồngXem thêm