Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.3. Khác > Hướng dẫn > Menu Nghiệp vụ > Hợp đồng > Sinh hóa đơn bán hàng từ hợp đồng bán

Sinh hóa đơn bán hàng từ hợp đồng bán


1. Nội dung
Hỗ trợ lập nhanh chứng từ bán hàng dựa vào các thông tin có sẵn trên hợp đồng bán.
2. Các bước thực hiện
1. Trên danh sách hợp đồng bán, chọn hợp đồng muốn lấy thông tin sang chứng từ bán hàng.
2. Nhấn chuột phải, chọn Sinh hóa đơn bán hàng, chương trình tự động sinh ra chứng từ bán hàng lấy theo thông tin trên Hợp đồng như: Khách hàng, Hàng hóa, dịch vụ.

3. Nhấn Cất.
3. Lưu ý
  • Sau khi sinh hóa đơn bán hàng từ hợp đồng bán, chương trình sẽ tự động cập nhật lại thông tin Số lượng đã giao của VTHH trên hợp đồng.
  • Với các hợp đồng bán đã lập hóa đơn bán hàng, kế toán có thể tích chọn Đã xuất hóa đơn cho nhiều hợp đồng cùng lúc.Xem thêm