Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép khai báo thông tin về người liên hệ của khách hàng trên từng hợp đồng bán.

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách hợp đồng bán, chọn hợp đồng bán cần khai báo thông tin liên hệ.
  • Trên tab Liên hệ, nhấn chuột phải vào chọn chức năng Thêm dòng:
 
  • Nhập trực tiếp thông tin về người liên hệ tại các cột: Họ và tên, Chức vụ, ĐT di động, ĐT di động khác, ĐT cố định, Email.
  • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Lưu ý: Để xoá thông tin người liên hệ đã khai báo, chọn thông tin cần xoá trên tab Liên hệ, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Xoá dòng.Xem thêm