Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Chức năng này được thực hiện trong trường hợp hợp đồng đã ghi doanh số nhưng vì một số lý do nào đó cần phải hủy doanh số đã ghi nhận

Cách thao tác

  • Trên danh sách hợp đồng bán, chọn hợp đồng cần hủy doanh số, nhấn chuột phải chọn chức năng Hủy doanh số:
  • Nhập ngày hủy doanh số.
  • Nhập doanh số muốn hủy (lưu ý: không được hủy doanh số quá số đã ghi nhận). Nhấn Đồng ý.


Xem thêm