Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép lập hợp đồng bán từ các đơn đặt hàng đã được lập trên phân hệ Bán hàng\tab Đơn đặt hàng.

Cách thao tác

  • Khi khai báo mới một hợp đồng bán, chọn thông tin đơn đặt hàng được sử dụng để lập hợp đồng bán:
 
  • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm đơn đặt hàng.
  • Sau khi chọn đơn đặt hàng, nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ tự động lấy thông tin khách hàng, hàng hoá được đặt từ đơn đặt hàng vừa được chọn ra hợp đồng bán:


  • Khai báo các thông tin còn thiếu trên hợp đồng bán, sau đó nhấn Cất.

Xem thêm

Tìm nhanh đối tượng (khách hàng)  Xem thêm