Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nguyên nhân
Tại bước nhập mã OTP để duyệt lệnh chuyển tiền, nếu người duyệt lệnh nhập sai mã OTP hoặc đóng giao diện duyệt lệnh thì lệnh chuyển tiền sẽ bị vô hiệu và chương trình sẽ ẩn nút duyệt lệnh đi.
2. Cách xử lý
Cần thực hiện thu hồi lệnh chuyển tiền, sau đó Kế toán viên gửi lại lệnh chuyển tiền cho Kế toán trưởng duyệt.


Xem thêm