Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Mô tả:
  • Các tài khoản đã được khai báo trên danh mục hệ thống tài khoản, nhưng khi hạch toán tài khoản đó trên chứng từ, ô tài khoản có cảnh báo đỏ:
  • Khi cất chứng từ xuất hiện cảnh báo:
2. Nguyên nhân
Do chương trình đang thiết lập hệ thống tài khoản ngầm định cho từng loại chứng từ, và không cho phép hạch toán các tài khoản khác (ngoài các tài khoản ngầm định) trên chứng từ đó.
3. Giải pháp
1. Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn riêng.
2. Bỏ tích chọn Hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ. Khi đó tất cả các tài khoản trong danh mục hệ thống tài khoản đều có thể sử dụng để hạch toán trên chứng từ.


Xem thêm