Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Chọn chứng từ tham chiếu. Xem tại đây
2. Xem số dư tài khoản. Xem tại đây
3. Xem tồn kho của vật tư, hàng hóa. Xem tại đây
4. Đính kèm file lên chứng từ. Xem tại đây.
5. Sao chép dữ liệu cho các dòng dưới bằng cách chọn dòng dữ liệu muốn sao chép, nhấn chuột phải và chọn Sao chép dữ liệu cho các dòng dưới.Xem thêm