Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép chọn các chứng từ liên quan đến chứng từ đang khai báo, phục vụ cho công tác đối chiếu dữ liệu khi cần.

Cách thao tác

  • Trên chứng từ khai báo bất kỳ, nhấn chọn biểu tượng :
  • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ.
  • Nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn chứng từ cần tham chiếu. Nhấn Đồng ý.
 
  • Sau khi chọn xong chứng từ tham chiếu, nhấn Đồng ý để lấy thông tin vừa chọn ra chứng từ đang khai báo:
1. Hệ thống cho phép xem lại nội dung của chứng từ tham chiếu:

 

           2. Đồng thời xoá bỏ chứng từ tham chiếu trong trường hợp chọn sai:
Xem thêm