Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.3. Khác > Hướng dẫn > Menu Tiện ích > Tìm và chọn nhanh thông tin khi khai báo

Tìm và chọn nhanh thông tin khi khai báo


1. Nội dung
Cho phép tìm nhanh thông tin thông tin các danh mục, chứng từ trong quá trình nhập liệu trên phần mềm, giúp giảm thiểu thời gian và thao tác cho Kế toán. 
    2. Các trường hợp nghiệp vụ
    2.1. Tìm nhanh và chọn một thông tin

    2.2. Tìm nhanh và chọn nhiều thông tin cùng lúc


    Xem thêm