Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.3. Khác > Hướng dẫn > Menu Tiện ích > Thiết lập danh sách đơn giá mua cho từng vật tư, hàng hóa

Thiết lập danh sách đơn giá mua cho từng vật tư, hàng hóa


Cho phép khai báo các đơn giá mua theo từng đơn vị tính khác nhau đối với một vật tư, hàng hoá , giúp giảm thiểu thao tác cho kế toán khi khai báo chứng từ.

Cách thao tác


  • Sau khi thiết lập xong danh sách đơn giá mua, nhấn Đồng ý => khi đó danh sách đơn giá vừa thiết lập sẽ được hệ thống tự động lấy lên khi khai báo chứng từ mua hàng để giảm thiểu thao tác nhập liệu cho kế toán.


Xem thêm