Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.3. Khác > Hướng dẫn > Menu Tiện ích > Thiết lập danh sách đơn giá bán cho từng vật tư, hàng hoá

Thiết lập danh sách đơn giá bán cho từng vật tư, hàng hoá


Cho phép khai báo các đơn giá bán được áp dụng đối với một vật tư hàng hoá, giúp giảm thiểu thao tác cho kế toán khi khai báo chứng từ.

Cách thao tác


  • Sau khi thiết lập xong các đơn giá bán, nhấn Cất => khi đó danh sách đơn giá vừa thiết lập sẽ được hệ thống tự động lấy lên khi khai báo chứng từ bán hàng để giảm thiểu thao tác nhập liệu cho kế toán.

Lưu ý: Đối với các hàng hoá áp dụng nhiều đơn vị quy đổi, còn có thể thiết lập đơn giá bán cho từng đơn vị quy đổi:
Xem thêm