Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Mô tả
Khi Xuất khẩu báo cáo nộp hồ sơ vay chương trình xuất hiện cảnh báo

2. Nguyên nhân
Theo yêu cầu của Ngân hàng thì bộ hồ sơ vay sẽ bao gồm các báo cáo của 2 năm trước năm hiện tại. Ví dụ năm hiện tại là năm 2019 thì đơn vị cần cung cấp báo cáo của năm 2017 và năm 2018.
=> Khi thực hiện Xuất khẩu báo cáo nộp hồ sơ vay nếu xuất khẩu trên dữ liệu không chứa 2 năm cần lập báo cáo (Ví dụ: Dữ liệu năm 2019 không chứa năm 2017 và năm 2018) thì chương trình sẽ xuất hiện cảnh báo như trên.
3. Giải pháp
Mở dữ liệu Kế toán của năm cần lập báo cáo (Ví dụ: Dữ liệu năm 2017, dữ liệu năm 2018 hoặc dữ liệu liên năm có chứa năm 2017 và năm 2018) để thực hiện Xuất khẩu báo cáo nộp hồ sơ vay.
Lưu ý: Sau khi xuất khẩu báo cáo nộp hồ sơ vay, cần đính kèm bộ báo cáo đã xuất khẩu lên hồ sơ vay để gửi cho Ngân hàng theo hướng dẫn tại đây.


Xem thêm