Quản lý doanh thu theo từng phòng vé

Việc quản lý doanh thu theo từng phòng vé được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Khai báo các phòng bán vé

1. Vào menu Danh mục\Cơ cấu tổ chức, nhấn Thêm.
2. Khai báo thông tin về phòng bán vé.
(Ảnh)

3. Nhấn Cất.

2. Khai báo nhân viên bán vé

1. Vào menu Danh mục\Đối tượng\Nhân viên.
2. Nhấn Thêm.
3. Khai báo thông tin về nhân viên bán vé thuộc vào từng phòng bán vé.
(Ảnh)

4. Nhấn Cất.

2. Ghi nhận doanh số bán hàng cho từng nhân viên bán vé

1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Hoá đơn bán hàng.

(Ảnh)

2. Khai báo hoá đơn bán hàng. => Tại mục Nhân viên bán hàng, chọn thông tin nhân viên bán vé tương ứng.

(Ảnh)

3. Nhấn Cất.

3. Xem báo cáo bán hàng theo từng phòng vé

1. Vào phân hệ Bán hàng\tab Báo cáo phân tích, nhấn Báo cáo (hoặc chọn Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáo Bán hàng).
2. Chọn báo cáo bán hàng cần xem (Sổ chi tiết bán hàng, Tổng hợp bán hàng,…). Ví dụ: Sổ chi tiết bán hàng.
(Ảnh)

3. Thiết lập tham số báo cáo.

  • Tại mục Mặt hàng, chọn các loại vé được bán tại từng phòng vé
  • Tại mục Đơn vị, chọn phòng bán vế cần thống kê.

(Ảnh)

4. Nhấn Đồng ý.

(Ảnh)

 

Cập nhật 30/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay