Tăng do trao đổi TSCĐ

1. Định khoản

1. Trường hợp trao đổi với TSCĐ hữu hình tương tự

Nợ TK 211           Nguyên giá TSCĐ nhận về ghi theo giá trị còn lại của TSCĐ đưa đi trao đổi
Nợ TK 214           Số đã khấu hao của TSCĐ đưa đi trao đổi

Có TK 211 Nguyên giá TSCĐ đưa đi trao đổi.

2. Trường hợp trao đổi với TSCĐ hữu hình không tương tự

 • Khi giao TSCĐ hữu hình cho bên trao đổi
  • Ghi giảm TSCĐ

Nợ TK 811 Giá trị còn lại của TSCĐ đưa đi trao đổi
Nợ TK 214           Số đã khấu hao của TSCĐ đưa đi trao đổi

Có TK 211 Nguyên giá TSCĐ đưa đi trao đổi

  • Ghi tăng thu nhập

Nợ TK 131             Phải thu của khách hàng (tổng giá thanh toán)
Có TK 711              Thu nhập khác (giá trị hợp lý của TSCĐ đưa đi trao đổi)

Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (TK 33311) (nếu có).

 • Khi nhận được TSCĐ hữu hình do trao đổi

Nợ TK 211             Giá trị hợp lý của TSCĐ nhận về
Nợ TK 133             Thuế GTGT được khấu trừ (1332) (nếu có)

Có TK 131   Tổng giá thanh toán

 • Thu thêm tiền do giá trị của TSCĐ đưa đi trao đổi lớn hơn giá trị của TSCĐ nhận được do trao đổi

Nợ các TK 111, 112 (số tiền đã thu thêm)

Có TK 131 – Phải thu của khách hàng.

 • Trả thêm tiền do giá trị hợp lý của TSCĐ đưa đi trao đổi nhỏ hơn giá trị hợp lý của TSCĐ nhận được do trao đổi

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng

Có các TK 111, 112,…

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ trao đổi TSCĐ, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 1. Hai bên trao đổi tài sản cố định ký hợp đồng trao đổi tài sản.
 2. Sau khi ký hợp đồng hai bên bàn giao tài sản và ký vào biên bản giao nhận tài sản cố định.
 3. Sau khi hoàn tất việc bàn giao TSCĐ, hai bên bàn giao các chứng từ liên quan đến tài sản, trường hợp trao đổi tài sản không tương tự hai bên thực hiện xuất hóa đơn GTGT, đồng thời ghi sổ kế toán.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ tăng TSCĐ do trảo đổi được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:

Bước 1: Ghi giảm TSCĐ mang đi trao đổi trên sổ TSCĐ
1. Vào phân hệ Tài sản cố định, chọn Ghi giảm (hoặc vào tab Ghi giảm, nhấn Thêm).
2. Khai báo tài sản bị ghi giảm.

 • Tab Tài sản: chọn tài sản mang đi trao đổi, đồng thời chọn lại thông tin TK xử lý giá trị còn lại là TK 811.

 • Tab Hạch toán: ghi nhận bút toán ghi giảm do mang TSCĐ đi trao đổi.

3. Nhấn Cất.

Bước 2: Hạch toán thu nhập tăng do mang TSCĐ đi trao đổi
1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác (hoặc vào tab Chứng từ NVK, nhấn Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác).
2. Khai báo chứng từ hạch toán tăng thu
nhập do mang TSCĐ đi trao đổi.

 • Hạch toán.

 • Thuế (nếu có)

3. Nhấn Cất.

Bước 3: Hạch toán nghiệp vụ tăng TSCĐ nhận về do trao đổi
Tùy thuộc vào phương thức thanh toán mà nghiệp vụ này sẽ được thực hiện trên phân hệ Quỹ, Ngân hàng hoặc Tổng hợp. Ví dụ: trên phân hệ Tổng hợp.
1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác (hoặc vào tab Chứng từ NVK, nhấn Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác).
2. Khai báo chứng từ
tăng TSCĐ nhận về do trao đổi.

 • Hạch toán.

 • Thuế (nếu có).

3. Nhấn Cất.

Bước 4: Ghi tăng TSCĐ nhận về vào sổ TSCĐ
Xem hướng dẫn tại đây.
Lưu ý: Tại tab Nguồn gốc hình thành, kế toán sẽ tự nhập nguồn gốc hình thành tài sản. Đồng thời chọn chứng từ hạch toán ghi nhận tăng TSCĐ do trao đổi đã lập ở bước 3.

Bước 5: Thu hoặc trả thêm tiền do chênh lệch giá trị giữa TSCĐ mang đi trao đổi và nhận về
Tùy thuộc vào phương thức thanh toán mà nghiệp vụ này sẽ được thực hiện trên phân hệ Quỹ, Ngân hàng hoặc Tổng hợp. Ví dụ: trên phân hệ Ngân hàng.
1. Vào phân hệ Ngân hàng, chọn Thu tiền (hoặc vào tab Thu, chi tiền, nhấn Thêm\Thu tiền).
2. Khai báo chứng từ thu thêm tiền do trao đổi TSCĐ.

3. Nhấn Cất.

4. Lưu ý

 • Với dữ liệu hạch toán đa chi nhánh và sử dụng cả hai hệ thống sổ (tài chính và quản trị), TSCĐ được ghi tăng/ghi giảm khi đang làm việc tại chi nhánh nào, sổ nào sẽ chỉ được lưu trên chi nhánh đó và sổ đó.
 • Với trường hợp trao đổi TSCĐ tương tự, kế toán chỉ cần thực hiện bước 1 và bước 4. => Khi thực hiện bước 1 thì chọn TK xử lý là TK 211
Cập nhật 18/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay