Doanh nghiệp áp dụng TT200

1. Điều kiện áp dụng

Áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng như: giày da, may mặc, phim ảnh, băng đĩa nhạc… và đối tượng tập hợp chi phí sẽ là các các đơn hàng cụ thể. Thông thường mục đích của việc tính giá thành theo đơn hàng là để xác định giá vốn của thương vụ là bao nhiêu, không quan tâm đến đơn giá của từng sản phẩm. Ví dụ: có đơn hàng đặt 30 bộ bàn ghế ăn, tính giá thành xong thì toàn bộ số bàn ghế này sẽ được bàn giao thẳng cho khách hàng mà không nhập kho

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Đối với các doanh nghiệp áp dụng theo TT200, việc tính giá thành theo Đơn hàng được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khai báo nguyên vật liệu sản xuất và thành phẩm

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành đơn hàng – Bước 1 (TT200) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn chi tiết

 • Vào Danh mục\Vật tư hàng hoá\Vật tư hàng hoá, chọn chức năng Thêm.
 • Khai báo nguyên vật liệu hoặc thành phẩm:
  • Nếu khai báo nguyên vật liệu, sẽ chọn tính chất là Vật tư hàng hoá.

  • Nếu khai báo thành phẩm, sẽ chọn tính chất là Thành phẩm.

Lưu ý: Khi khai báo thành phẩm, thực hiện khai báo thêm định mức nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất ra thành phẩm bên tab Định mức nguyên vật liệu.

Bước 2: Khai báo đơn đặt hàng được sử dụng để tập hợp chi phí khi tính giá thành

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành đơn hàng – Bước 2 (TT200) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn chi tiết

 • Vào phân hệ Bán hàng\tab Đơn đặt hàng, chọn chức năng Thêm.
 • Khai báo thông tin về đơn đặt hàng. => Để tập hợp được chi phí theo đơn hàng khi tính giá thành, cần phải tích chọnthông tin Tính giá thành trên đơn đặt hàng.

 • Sau khi khai báo xong nhấn Cất.

Lưu ý: Sau khi thực hiện đơn hàng, cần cập nhật tình trạng của Đơn đặt hàng theo đúng thực tế để quản lý được tình trạng thực hiện của đơn hàng (nếu đơn đặt hàng được chọn để lập chứng từ bán hàng, phần mềm sẽ tự động chuyển trạng thái của đơn hàng sang Đang thực hiện)

Bước 3: Xuất kho nguyên vật liệu sản xuất

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành đơn hàng – Bước 3 (TT200) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn chi tiết

 • Vào phân hệ Kho\tab Lệnh sản xuất, chọn chức năng Thêm.
 • Khai báo lệnh sản xuất.
 • Chọn các thành phẩm và nhập số lượng cần sản xuất, hệ thống sẽ tự động tính ra số lượng nguyên vật liệu cần để sản xuất căn cứ vào thông tin định mức NVL đã được thiết lập ở Bước 1.

 • Nhất Cất.
 • Chọn chức năng Lập phiếu xuất trên lệnh sản xuất.
 • Tích chọn các thành phẩm cần xuất NVL, nhấn Đồng ý.

 • Nhập bổ sung các thông tin còn thiếu cho chứng từ xuất kho như lý do xuất, TK Nợ,…

 • Chọn thông tin Đơn hàng bên tab Thống kê.

 • Nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Với nguyên vật liệu tính giá xuất kho theo phương pháp Bình quân cuối kỳ, đơn giá sẽ được hệ tự động tính sau khi thực hiện chức năng Tính giá xuất kho trên phân hệ Kho.

2. Với nguyên vật liệu tính giá xuất kho theo phương pháp Bình quân tức thời, Giá đích danhNhập trước xuất trước, đơn giá sẽ được hệ thống tự động tính sau khi chứng từ xuất kho được Ghi sổ.

3. Với những doanh nghiệp không quản lý lệnh sản xuất có thể bỏ qua bước này và vào phân hệ Kho\tab Nhập, xuất kho để lập chứng từ xuất kho sản xuất.

Bước 4: Hạch toán các chi phí phát sinh

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành đơn hàng – Bước 4 (TT200) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn chi tiết

Các chi phí phát sinh liên quan đến việc tính giá thành (Nợ TK 621, 622, 623, 627, 154) có thể được hạch toán trên phân hệ Quỹ, Ngân hàng hoặc Tổng hợp.

Lưu ý:

1. Khi hạch toán các chứng từ chi phí phát sinh nếu xác định được là chi phí phát sinh cho đơn hàng nào, thì chọn thông tin tại cột Đơn hàng hoặc bỏ trống nếu chưa xác định được đơn hàng.

2. Tài khoản 623 chỉ áp dụng đối với các những doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, những doanh nghiệp có lĩnh vực hoạt động khác thì không chọn tài khoản này.

Bước 5: Xác định kỳ tính giá thành

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành đơn hàng – Bước 5 (TT200) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn chi tiết

 • Vào phân hệ Giá thành\tab Đơn hàng, chọn chức năng Thêm.
 • Chọn kỳ tính giá thành và nhấn nút Lấy dữ liệu, phần mềm sẽ tự động lấy lên những đơn hàng cần tính giá thành trong kỳ đã chọn.

 • Nhấn Cất.

Lưu ý: Sử dụng chức năng Chọn/Loại bỏ để chọn bổ sung hoặc xóa các đơn hàng trên danh sách.

Bước 6: Phân bổ chi phí chung

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành đơn hàng – Bước 6 (TT200) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn chi tiết

Với các doanh nghiệp tính giá xuất kho theo phương pháp Bình quân cuối kỳ, trước khi thực hiện phân bổ chi phí chung cần phải thực hiện chức năng Tính giá xuất kho trên phân hệ Kho. Sau đó, thực hiện phân bổ chi phí chung theo hướng dẫn sau:

 • Vào phân hệ Giá thành\tab Đơn hàng.
 • Chọn kỳ tính giá thành trên danh sách và chọn chức năng Phân bổ chi phí chung bên thanh tác nghiệp (hoặc nhấn chuột phải, chọn chức năng Phân bổ chi phí chung).

 • Nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tổng hợp các chứng từ xuất kho NVL (TK 621), hạch toán chi phí lương (TK 622), chi phí sản xuất chung (TK 627) chưa có thông tin Đơn hàng để thực hiện việc phân bổ.

 • Nhập tỷ lệ phân bổ và lựa chọn tiêu thức phân bổ.

 • Nhấn Phân bổ, hệ thống sẽ tự động phân bổ chi phí theo từng đơn hàng trong kỳ tính giá thành.

 • Nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Có thể kiểm tra danh sách chứng được tổng hợp để phân bổ chi phí chung bằng cách sử dụng chức năng Xem tại cột Chi tiết chứng từ trên tab Xác định chi phí phân bổ.

2. Nếu chọn chức năng Lấy lại dữ liệu, các thông tin thiết lập phục vụ cho việc phân bổ chi phí chung trước đó sẽ bị xóa đi và phải thực hiện lại việc khai báo.

3. Sau khi tính giá thành xong, có thể kiểm tra thông tin chi phí chung được phân bổ trên tab Bảng phân bổ chi phí chung của màn hình danh sách kỳ tính giá thành.

Bước 7. Kết chuyển chi phí

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành đơn hàng – Bước 7 (TT200) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn chi tiết

 • Vào phân hệ Giá thành\tab Đơn hàng.
 • Chọn kỳ tính giá thành trên danh sách và chọn chức năng Kết chuyển chi phí bên thanh tác nghiệp (hoặc nhấn chuột phải, chọn chức năng Kết chuyển chi phí).

 • Nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tự động tổng hợp chi phí từ các TK 621, 622, 627,… để kết chuyển sang 154.

 • Kiểm tra chứng từ kết chuyển chi phí.

 • Nhấn Cất.

Lưu ý: Trường hợp muốn xem lại các chứng từ kết chuyển chi phí đã lập trước đó,

  • Chọn chức năng Duyệt trên chứng từ Kết chuyển chi phí.

  • Hoặc vào menu Nghiệp vụ\Giá thành\Đơn hàng\Kết chuyển chi phí để kiểm tra

Bước 8: Nghiệm thu đơn hàng

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn nghiệp vụ Tính giá thành đơn hàng – Bước 8 (TT200) Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn chi tiết

 • Vào phân hệ Giá thành\tab Đơn hàng.
 • Chọn kỳ tính giá thành trên danh sách và chọn chức năng Nghiệm thu đơn hàng bên thanh tác nghiệp (hoặc nhấn chuột phải, chọn chức năng Nghiệm thu đơn hàng).

 • Chọn kỳ tính giá thành và tích chọn các đơn hàng cần nghiệm thu.

Lưu ý: Nhấn Lấy dữ liệu để xem được doanh thu đã phát sinh theo từng đơn hàng.

 • Nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tự động tổng hợp chi phí của từ TK 154 để kết chuyển sang TK 632.
 • Nhập kết quả nghiệm thu cho từng đơn hàng.

 • Nhấn Cất.

Lưu ý: Trường hợp muốn xem lại các chứng từ nghiệm thu đơn hàng đã lập trước đó, chọn chức năng Duyệt trên chứng từ Nghiệm thu đơn hàng.

 

Cập nhật 06/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay