2.2 Kiểm tra tiền gửi

Hướng dẫn:

Trường hợp số dư cuối kỳ trên Sổ tiền gửi ngân hàng bị âm (kỳ là khoảng thời gian Kế toán thiết lập trên giao diện kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách): chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết thể hiện thông tin: Tài khoản hạch toán, Tài khoản ngân hàng, Loại tiền và Số tiền bị âm vào cuối kỳ.

Trường hợp này, Kế toán cần kiểm tra và chỉnh sửa lại cho đúng thực tế bằng cách:

1. Vào phân hệ Ngân hàng\tab Báo cáo phân tích. Nhấn Chọn tham số.

2. Chọn Sổ tiền gửi ngân hàng.

3. Thiết lập tham số xem báo cáo.

  • Chọn tham số Chi nhánh, Kỳ báo cáo giống với tham số trên giao diện kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách.
  • Chọn tham số Tài khoản, Tài khoản ngân hàng, Loại tiền giống với thông tin bị âm trên báo cáo.

Lưu ý: Chọn lần lượt từng Tài khoản, Tài khoản ngân hàng để xem báo cáo.

4. Nhấn Đồng ý.

5. Kiểm tra báo cáo để xác định nguyên nhân và cách xử lý. Có thể kiểm tra nhanh theo các bước sau:

  • Bước 1: Kiểm tra cột Tồn để xác định thời điểm báo cáo bắt đầu bị âm.

  • Bước 2: So sánh Số tồn đầu kỳ và các chứng từ thu, chi tiền gửi trước thời điểm này với sao kê ngân hàng để tìm ra chênh lệch, sau đó chỉnh sửa lại cho đúng thực tế.
Cập nhật 15 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan