1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Trợ giúp
 5. Hướng dẫn quyết toán báo cáo tài chính
 6. 9.4. Các đối tượng tập hợp chi phí có tính giá thành nhưng chưa nhập kho thành phẩm

9.4. Các đối tượng tập hợp chi phí có tính giá thành nhưng chưa nhập kho thành phẩm

Hướng dẫn:

Trường hợp trong kỳ có các đối tượng tập hợp chi phí đã đưa vào kỳ tính giá thành, nhưng không có thành phẩm nhập kho. Trên báo cáo kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách sẽ hiển thị các kỳ tính giá thành, đối tượng tập hợp chi phí và thành phẩm tương ứng.

Giải pháp:

1. Xem thông tin Thành phẩm chưa nhập kho trên báo cáo.

2. Lập bổ sung phiếu nhập kho thành phẩm sản xuất cho các thành phẩm này theo đúng thực tế.

   • Vào phân hệ Kho, nhấn Nhập kho.
   • Chọn loại phiếu nhập kho Thành phẩm sản xuất.
   • Khai báo thông tin thành phẩm nhập kho.
   • Tại tab Thống kê, chọn Đối tượng THCP tương ứng của thành phẩm.

3. Vào phân hệ Giá thành, tính lại giá thành cho thành phẩm (thực hiện lại bước tính giá thành thành phẩm và các bước sau bước này). Xem hướng dẫn tính giá thành tại đây.

Cập nhật 15 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan