Giảm TSCĐ

  1. Thanh lý, nhượng bán TSCĐ
  2. Mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết
  3. Mang TSCĐ đi đầu tư dài hạn
  4. Mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty con
  5. Chuyển TSCĐ thành CCDC
Cập nhật 15 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan