8. Kho, bán hàng

1. Vào menu Tiện ích\Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách.

2. Thiết lập tham số, kiểm tra đối chiếu số liệu.

3. Tại mục 8. Kho, Bán hàng, nhấn Kiểm tra ngay. Chương trình sẽ hiển thị báo cáo kết quả kiểm tra tương ứng:

8.1. Đã lập chứng từ ghi nhận doanh thu nhưng chưa lập phiếu xuất kho trong kỳ hoặc xuất kho số lượng không bằng với chứng từ ghi nhận doanh thu dẫn đến ghi nhận chi phí không tương ứng với doanh thu

8.2. Đã lập phiếu xuất kho nhưng chưa lập chứng từ ghi nhận doanh thu trong kỳ hoặc số lượng ghi nhận doanh thu khác với số lượng đã xuất kho dẫn đến ghi nhận doanh thu không tương ứng với chi phí

8.3. Kiểm tra chênh lệch giữa doanh thu trên sổ cái TK 511, 711 và trên bảng kê bán ra

8.4. Kiểm tra chứng từ bán hàng và chứng từ xuất kho hạch toán không cùng kỳ dẫn đến ghi nhận doanh thu và giá vốn vi phạm nguyên tắc phù hợp của Chuẩn mực kế toán

Cập nhật 12 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan