3. Kho, mua hàng

Hướng dẫn

1. Vào menu Trợ giúp\Hướng dẫn lập báo cáo quyết toán\Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách.

2. Thiết lập tham số, kiểm tra đối chiếu số liệu.

3. Tại mục 3. Kho, mua hàng nhấn Kiểm tra ngay.

4. Chương trình hiển thị báo cáo kiểm tra các nội dung sau đây:

3.1. VTHH số lượng bằng 0 nhưng giá trị khác 0 hoặc Số lượng âm hoặc giá trị âm

3.2. Các chứng từ xuất kho có thể chưa được tính giá xuất kho dẫn đến giá trị xuất kho bị sai

3.3. Chứng từ nhập, xuất kho nhưng hạch toán vào tài khoản khác tài khoản kho (152, 155…) dẫn đến chênh lệch giữa sổ cái và sổ kho

3.4. Chứng từ hạch toán vào TK kho nhưng trên các loại chứng từ khác nhập, xuất kho dẫn đến chênh lệch giữa sổ cái và sổ kho

3.5. Chênh lệch chi phí mua trên chứng từ mua hàng và chứng từ chi phí

3.6. Chứng từ hạch toán nhầm TK công nợ/TK tiền/TK thuế là TK kho

3.7. Chênh lệch nhập, xuất kho giữa sổ kho thủ kho và sổ kế toán

3.8 Chứng từ chi phí mua hàng chưa phân bổ hoặc phân bổ chưa hết

 3.9. Chứng từ chi phí phân bổ cho các chứng từ mua hàng khác năm

Cập nhật 20 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan