Tạo mới dữ liệu từ năm trước

Xem phim hướng dẫn

Tải phim tại đây

1. Mục đích
Cho phép kế toán tạo các dữ liệu kế toán mới từ năm trước để lấy được các thông tin danh mục, số dư và các chứng từ phát sinh của năm hiện tại từ dữ liệu cũ sang dữ liệu mới
2. Hướng dẫn

Để tạo mới một dữ liệu kế toán từ dữ liệu của năm trước, kế toán thực hiện như sau:

 • Vào menu Tệp\Tạo mới dữ liệu kế toán từ năm trước.

 • Nhấn Tiếp theo để bắt đầu quá trình tạo dữ liệu từ năm trước.

 • Tại Bước 1 – Thông tin dữ liệu, khai báo các thông tin sau:
  • Chọn dữ liệu kế toán năm trước: làm căn cứ để chuyển số dư, danh mục sang dữ liệu kế toán mới.
  • Đặt tên cho dữ liệu kế toán mới (Tên dữ liệu kế toán nên viết liền không dấu, đồng thời không được phép chứa các ký tự / \ [ ] * ? ` ~ ! ^ # & : và độ dài không quá 256 ký tự.)
  • Khai báo thông tin về ngày bắt đầu hạch toán trên phần mềm.
  • Nhấn Thực hiện.

 • Tại Bước 2 – Thực hiện tạo dữ liệu, chương trình bắt đầu thực hiện tạo dữ liệu kế toán năm mới.

 • Tại Bước 3 – Thông báo kết quả, nhấn Đóng để kết thúc quá trình tạo dữ liệu kế toán từ dữ liệu năm cũ.

Lưu ý: Trường hợp quá trình tạo dữ liệu không thành công, kế toán có thể kiểm tra nguyên nhân bằng cách nhấn chọn chức năng Tải về kết quả tạo mới dữ liệu không thành công.

3. Lưu ý
 • Trên dữ liệu mới sẽ lấy được tất cả danh mục, số dư và các chứng từ phát sinh có Ngày hạch toán > Ngày bắt đầu dữ liệu trên dữ liệu kế toán mới.
 • Trên dữ liệu mới tất cả các thông tin tại menu Hệ thống\Tùy chọn sẽ giống với dữ liệu cũ.
Cập nhật 17 Tháng Mười Một, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan