Khai báo loại tài sản cố định

Cho phép khai báo thông tin về từng loại tài sản cố định.

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách loại tài sản cố định, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.

  • Khai báo các thông tin về loại tài sản cố định => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.
  • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Để sửa lại thông tin loại TSCĐ đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

2. Đối với các loại TSCĐ không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.

Cập nhật 31 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan