Nhập tồn kho

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn nhập tồn kho đầu kỳ cho các vật tư, hàng hoá chi tiết theo từng kho:

Lưu ý: Trước khi nhập tồn kho đầu kỳ cần khai báo: Danh mục Kho Danh mục Vật tư, hàng hóa sử dụng tại đơn vị.

1. Khai báo tồn kho Vật tư, hàng hóa đầu kỳ:

Cách 1: Nhập trực tiếp vào phần mềm

1. Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Tồn kho vật tư, hàng hoá.

2. Nhấn Nhập tồn kho.

3. Khai báo VTHH tồn kho:

 • Chọn Kho có phát sinh hàng tồn.
 • Chọn VTHH còn tồn.

Lưu ý:

  • Nhấn vào biểu tượng mũi tên bắt đầu từ dòng thứ 2 dưới dòng “Mã hàng” để chọn VTHH cần nhập (Hoặc nhấn F3 để tìm và chọn được nhiều VTHH cùng lúc).
  • Có thể thêm nhanh VTHH (nếu chưa được khai báo trên danh mục) bằng cách nhấn biểu tượng dấu cộng.
  • Để xóa VTHH nhập sai thông tin, chọn dòng VTHH cần xóa và nhấn Xóa dòng.
 • Nhập Số lượng, Giá trị tồn của VTHH.

Lưu ý: Giá trị tồn Tổng giá trị tồn của VTHH, đơn giá của từng VTHH phần mềm sẽ tự hiểu = Giá trị tồn/Số lượng.

 • Khai báo các thông tin khác (nếu có) của VTHH như: Số lô, Hạn sử dụng, Mã quy cách.

Lưu ý:

 • Nếu áp dụng phương pháp Đích danh hoặc Nhập trước xuất trước: Cần khai báoVTHH tồn kho chi tiết theo từng lần nhập, bao gồm: Ngày nhập kho, Số phiếu nhập, Số lượng, Đơn giá của từng lần nhập kho còn tồn. 

 • Với vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ/bán hộ: Tại cột Hàng hoá giữ hộ/bán hộ cần chọn loại hàng hoá tương ứng.

Lưu ý:

   • Để hiện thị được cột Hàng hoá giữ hộ/bán hộ, phục vụ cho việc nhập tồn kho VTHH nhận giữ hộ/bán hộ, trước đó kế toán cần tích chọn thông tin Có phát sinh hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận bán hộ, ký gửi, ký cược trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Vật tư hàng hoá.
   • Xem hướng dẫn Quản lý Hàng hóa giữ hộ/bán hộ tại đây.

4. Nhấn Cất.

Cách 2: Nhập khẩu từ excel

1. Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Tồn kho vật tư, hàng hóa.

2. Nhấn Nhập khẩu từ excel. Xem hướng dẫn Tại đây.

Lưu ý: Điền thông tin trên file excel nhập khẩu tương tự như hướng dẫn ở Cách 1: Nhập trực tiếp vào phần mềm

2. Sau khi khai báo xong tồn kho của tất cả VTHH, cần đảm bảo tổng giá trị tồn kho của tất cả VTHH phải được phản ánh vào số dư đầu kỳ của tài khoản kho tương ứng:

 • Kiểm tra Tổng giá trị tồn kho của từng kho (tương ứng với từng tài khoản kho ở trên):
  • Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Tồn kho vật tư, hàng hoá.
  • Chọn Kho và kiểm tra tại mục Giá trị tồn.

 • Kiểm tra số dư Nợ đầu kỳ của tài khoản kho (TK152, 153, 155, 156, 157, 158) tương ứng với từng tài khoản kho ở trên:
  • Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Số dư tài khoản. Kiểm tra số dư Nợ của từng tài khoản Kho đảm bảo khớp đúng với Tổng giá trị tồn kho của từng kho ở trên.
  • Trường hợp chưa nhập số dư Nợ đầu kỳ của tài khoản kho, thì thực hiện như hình dưới đây.

Cập nhật 6 Tháng Mười, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan