Khai báo vai trò

1. Nội dung
Hướng dẫn thêm mới và phân quyền cho các Vai trò => Nhân viên đảm nhiệm vai trò nào thì chỉ được phép thực hiện các chức năng đã được phân quyền của vai trò đó.
2. Hướng dẫn
1. Vào menu Hệ thống\Vai trò và quyền hạn, nhấn Thêm.
2. Khai báo các thông tin chung của vai trò:
3. Phân quyền cho vai trò:
      • Cách 1: Phân quyền lần lượt từng nghiệp vụ/chức năng:

      • Cách 2: Phân quyền hàng loạt nghiệp vụ/chức năng:

4. Nhấn Đồng ý.
Cập nhật 5 Tháng Mười, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan