1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Hệ thống
  5. Làm thế nào để xóa quyền truy cập của người dùng hoặc thay thế người dùng?

Làm thế nào để xóa quyền truy cập của người dùng hoặc thay thế người dùng?

1. Nội dung

Hướng dẫn xóa quyền truy cập của Nhân viên đã thôi việc hoặc chuyển quyền sử dụng tài khoản của Nhân viên này cho Nhân viên khác.

2. Hướng dẫn

Xóa quyền truy cập của người dùng

Để xóa quyền truy cập của Nhân viên đã thôi việc, thực hiện như sau:

1. Chọn Nhân viên để xóa quyền truy cập.

2. Nếu Nhân viên vẫn còn quyền truy cập ứng dụng Mobile, chương trình sẽ hiển thị thông báo cho phép xóa nhanh quyền truy cập Mobile như sau:

3. Người dùng đã xóa sẽ không thể đăng nhập vào dữ liệu Kế toán được nữa.

Lưu ý: Trường hợp xóa người dùng Mobile trên menu Hệ thống\Quản lý người dùng mobile thì chương trình cũng cho phép xóa nhanh quyền truy cập SME Desktop (nếu có) tương tự như trên.

Thay thế người sử dụng

Khi muốn chuyển toàn bộ quyền truy cập hiện có của Nhân viên này cho Nhân viên khác, thực hiện như sau:

1. Chọn nhân viên để chuyển quyền cho Nhân viên khác

2. Nhập lại thông tin của Nhân viên mới (Nhân viên được chuyển quyền) (khai báo tương tự trường hợp thêm mới nhân viên, xem hướng dẫn tại đây)

3. Nếu Nhân viên vẫn còn quyền truy cập ứng dụng Mobile, chương trình sẽ hiển thị thông báo cho phép xóa nhanh quyền truy cập Mobile như sau:

  • Nếu chỉ tìm thấy 1 người dùng Mobile có cùng Email/SĐT với người dùng vừa bị thay thế:

  • Nếu tìm thấy nhiều người dùng Mobile có cùng Email/SĐT với người dùng vừa bị thay thế:

4. Người dùng đã xóa sẽ không thể đăng nhập vào dữ liệu Kế toán được nữa.

Cập nhật 7 Tháng Sáu, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan