Phân quyền cho vai trò

Cho phép phân quyền từng nghiệp vụ trên các phân hệ, từng chức năng trên các chứng từ cho từng vai trò.

Cách thao tác:
Các vai trò
mặc định của chương trình đã được thiết lập sẵn quyền hạn, có thể thiết lập lại quyền cho các vai trò như sau:

  • Vào menu Hệ thống\Vai trò và quyền hạn.
  • Chọn vai trò trên màn hình danh sách vai trò, sau đó chọn chức năng Phân quyền trên thanh công cụ (hoặc nhấn chuột phải chọn Phân quyền):
    • Cách 1: Phân quyền lần lượt từng nghiệp vụ/chức năng:

    • Cách 2: Phân quyền hàng loạt nghiệp vụ/chức năng:

  • Sau khi thực hiện phân quyền xong, nhấn Đồng ý.
Cập nhật 5 Tháng Mười, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan