Chọn người dùng cho vai trò

Cho phép chọn người dùng đã được khai báo trên menu Hệ thống\Quản lý người dùng cho từng vai trò.

Cách thao tác

  • Chọn vai trò trên màn hình danh sách vai trò, sau đó trên tab Danh sách người dùng, nhấn chức năng Chọn:

Lưu ý: Có thể khai báo bổ sung vai trò theo nhu cầu, xem hướng dẫn tại đây.

  • Tích chọn người dùng cho vai trò, sau đó thực hiện phân quyền chi nhánh quản lý cho người dùng => việc phân quyền chi nhánh chỉ thực hiện được trên các dữ liệu có lựa chọn hạch toán đa chi nhánh (tích chọn Có chi nhánh trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung):

  • Sau khi chọn người dùng và phân quyền chi nhánh xong, nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Trường hợp muốn thay đổi người dùng hoặc chi nhánh làm việc của vai trò đã được thiết lập trước đó, nhấn chức năng Chọn, sau đó thực hiện tích/bỏ tích các người dùng hoặc chi nhánh làm việc.

2. Trường hợp muốn xoá nhanh người dùng rà khỏi vai trò, sử dụng chức năng Loại bỏ trên tab Danh sách người dùng.

3. Riêng với vai trò ADMIN, không được phép loại bỏ người dùng có tên đăng nhập là ADMIN.

Cập nhật 27 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan