Xuất khẩu BCTC

Hướng dẫn xuất khẩu BCTC từ phần mềm ra file .XML để nộp cho cơ quan thuế hoặc nhập khẩu vào HTKK:

I. Xuất khẩu BCTC

1. Mở báo cáo tài chính đã lập lên:

 • Cách 1: Mở báo cáo trên danh sách Báo cáo (do chương trình tự lấy dữ liệu theo công thức đã thiết lập)
  • Vào Báo cáo\Báo cáo tài chính\Bảng cân đối kế toán
  • Chọn khoảng thời gian lấy số liệu lên báo cáo và tích chọn các báo cáo muốn nộp cho cơ quan thuế.
  • Nhấn Đồng ý.

  • Vào phân hệ Tổng hợp\tab Lập BCTC.
  • Mở BCTC cần nộp lên.
  • Nhấn In và tích chọn các báo cáo muốn nộp cho cơ quan thuế.
  • Nhấn Đồng ý.

2. Nhấn Xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK, sau đó lưu file vào một thư mục bất kỳ trên máy.

II.Xuất khẩu thuyết minh BCTC

 • Cách 1: Mở báo cáo trên danh sách Báo cáo (do chương trình tự lấy dữ liệu theo công thức đã thiết lập)
  • Vào Báo cáo\Báo cáo tài chính\Thuyết minh báo cáo tài chính
  • Chọn khoảng thời gian lấy số liệu lên báo cáo. Nhấn Đồng ý.

  • Nhấn Xuất khẩu/Microsoft Excel file…, chọn định dạng lưu là Microsoft Excel 97-2003 worksheeet(*.xls) và lưu vào một thư mục bất kỳ trên máy.

  • Vào phân hệ Tổng hợp\tab Lập BCTC
  • Mở Thuyết minh báo cáo tài chính cần nộp lên.
  • Nhấn Xuất khẩu, chọn định dạng lưu là .xls hoặc .xlsx và lưu vào một thư mục bất kỳ trên máy.

III. Xuất khẩu tờ khai quyết toán thuế TNDN

1. Mở tờ khai quyết toán thuế TNDN đã lập lên. Nhấn In.

2. Nhấn Xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK, sau đó lưu file vào một thư mục bất kỳ trên máy.

Lưu ý: Có thể nhập khẩu file BCTC đã xuất khẩu ở trên vào phần mềm HTKK của Tổng cục thuế để lưu trữ (nếu cần) bằng cách:

1. Đăng nhập phần mềm HTKK.

2. Chọn mục Báo cáo tài chính, chọnBộ báo cáo tài chính tương ứng với Bộ báo cáo đã xuất từ phần mềm (cùng thông tư áp dụng, cùng kỳ kê khai, cùng báo cáo).

3. Nhấn Nhập từ XML và chọn file được xuất khẩu ở trên để nhập khẩu vào.

Cập nhật 21 Tháng Mười Một, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan