Kết chuyển lợi nhuận năm nay sang năm trước

1. Nội dung

Vào đầu năm tài chính, Kế toán cần thực hiện bút toán để kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm trước (đang được hạch toán vào tài khoản 4212-Lợi nhuận chưa phân phối năm nay) sang hạch toán vào tài khoản 4211-Lợi nhuận chưa phân phối năm trước để phản ánh đúng bản chất của nghiệp vụ

2. Hướng dẫn

1. Vào phân hệ Tổng hợp

2. Chọn Chứng từ nghiệp vụ khác.

3. Hạch toán bút toán kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm nay sang năm trước:

  • Nếu năm trước lỗ, hạch toán: Nợ TK 4211/Có TK 4212
  • Nếu năm trước lãi, hạch toán: Nợ TK 4212/Có TK 4211

4. Nhấn Cất.

Cập nhật 14 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan