Quản lý tài nguyên trên MISA SME 2022

1. Nội dung

Giúp quản lý tài nguyên được cấp cho phần mềm MISA SME 2022; dịch vụ HĐĐT meInvoice và dịch vụ Ngân hàng điện tử MISA Bankhub.

2. Hướng dẫn

1. Vào menu Hệ thống\Quản lý đơn hàng mua phần mềm MISA.

2. Chương trình hiển thị thông tin tài nguyên và Lịch sử cấp tài nguyên cho MISA SME 2022; meInvoice.vn và MISA Bankhub (nếu có):

Lưu ý: Có thể mua mới/mua thêm tài nguyên bằng cách nhấn vào nút Mua ngay/Gia hạn/Mua thêm dưới sản phẩm muốn mua.

3. Trường hợp chưa có tài nguyên được cấp:

    • Có thể thực hiện Mua tài nguyên bằng cách nhấn Mua ngay dưới sản phẩm muốn mua
    • Nếu đã được cấp tài nguyên trước đó có thể nhấn Áp dụng GPSD để áp dụng GPSD cho MISA SME 2022 hoặc nhấn Kết nối để kết nối dịch vụ HĐĐT meInvoice.

Cập nhật 15 Tháng Bảy, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan