1. Trang chủ
  2. Sửa mẫu hóa đơn theo NĐ123 (đối với mẫu chuyển đổi từ mẫu hóa đơn khởi tạo trên MISA SME theo NĐ51)

Sửa mẫu hóa đơn theo NĐ123 (đối với mẫu chuyển đổi từ mẫu hóa đơn khởi tạo trên MISA SME theo NĐ51)

1. Nội dung

Từ MISA SME 2022 – R15, chương trình cho phép Sửa/Xóa đối với mẫu hóa đơn NĐ123 chuyển đổi từ mẫu hóa đơn theo NĐ51 đã khởi tạo trên SME hoặc meInvoice Desktop.

2. Hướng dẫn

Lưu ý:

  • Người dùng cần tích chọn Sử dụng HĐĐT theo NĐ123, TT78 trên Hệ thống\Tùy chọn\Hóa đơn
  • Kế toán phải được phân quyền Sửa/Xóa mẫu hóa đơn  trên chi nhánh và sổ đang làm việc thì mới có thể thực hiện được chức năng này. (Chi tiết hướng dẫn phân quyền, xem tại đây).

Cách thực hiện:

  • Vào Hóa đơn điện tử\Mẫu hóa đơn, chọn mẫu cần Sửa trên danh sách, nhấn Sửa (hoặc nhấn Xóa nếu muốn xóa mẫu hóa đơn).

  • Trên form Mẫu hóa đơn, nhấn Xem mẫu

  • Sau khi sửa mẫu xong. Nhấn Đóng, sau đó nhấn Cất.

3. Lưu ý
  • Phần mềm không cho phép xóa đối với mẫu đã phát hành hóa đơn.
  • Với mẫu đã có hóa đơn phát hành, nếu sửa mẫu sẽ đè lên mẫu hóa đơn cũ, giữ nguyên ký hiệu. Khi đó, các hóa đơn đã phát hành sẽ được xem theo mẫu mới.
  • Đối với mẫu hóa đơn NĐ123 đã khởi tạo trên meInvoice Web, chương trình tự động điều hướng sang giao diện sửa mẫu hóa đơn trên Web. (Sau khi hoàn thành việc sửa mẫu, người dùng cần cập nhật mẫu hóa đơn từ meInvoice để lấy mẫu đã sửa về MISA SME).

Cập nhật 7 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?