1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Hoá đơn đặt in/tự in
 6. Sửa mẫu hóa đơn tự in, đặt in đối với hóa đơn giảm thuế GTGT theo nghị quyết 43/2022/QH15

Sửa mẫu hóa đơn tự in, đặt in đối với hóa đơn giảm thuế GTGT theo nghị quyết 43/2022/QH15

1. Nội dung

Hướng dẫn sửa mẫu hóa đơn giảm thuế GTGT theo nghị quyết 43/2022/QH15, nghị định 15/2022/NĐ-CP (đối với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in)

2. Hướng dẫn

Với DN xuất hóa đơn GTGT theo phương pháp khấu trừ
 • Vào phân hệ Bán hàng, chọn chứng từ Bán hàng lập kèm hóa đơn và thực hiện In Hóa đơn GTGT (Ví dụ: Chọn mẫu Hóa đơn GTGT (Mẫu tự in – 3 liên – A5 )

 • Chương trình tự động hiển thị mẫu in theo hóa đơn chứng từ giảm thuế GTGT có thuế suất 8%

Với DN xuất hóa đơn bán hàng theo phương pháp trực tiếp
 • Vào phân hệ Bán hàng, chọn chứng từ Bán hàng lập kèm hóa đơn và thực hiện In Hóa đơn bán hàng (Ví dụ: Chọn mẫu Hóa đơn bán hàng (Mẫu tự in – 3 liên)

 • Nhấn sửa mẫu.

 • Bổ sung dòng thể hiện số thuế giảm theo nghị quyết: Thêm 1 Text dưới Cộng tiền hàng và nhập công thức dưới đây để lấy lên được nội dung ghi chú “Đã giảm <Số tiền>…” cho phù hợp nghị quyết 43

{MISALocalizeReport.SayTaxReductionNote(VOUCHER_DATA.TaxReductionType,VOUCHER_DATA.TotalDeductionsTaxAmount,VOUCHER_DATA.TotalDeductionsTaxAmountOC,VOUCHER_DATA.CurrencyID,”VIE”)}

 • Sửa để lấy tổng tiền, đọc tiền bằng chữ, tiền quy đổi đã trừ đi số giảm
  • Cũng tại form sửa mẫu, tích vào grpHeaderVOUCHER_DATA.Condition và mở BeginReder.

  • Bổ sung công thức “-VOUCHER_DATA.TotalDeductionsTaxAmountOC” tại dòng dTotalAmount. Sau đó, nhấn OK.

 • Sau khi nhấn lưu, mẫu hóa đơn đã sửa hiển thị đầy đủ nội dung số tiền và dòng ghi chú đã giảm 20% thuế GTGT.

Lưu ý: Xem thêm Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ, báo cáo theo công cụ dạng stimulTại đây

 

Cập nhật 5 Tháng Ba, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan