Chọn đơn đặt hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Kho > Nhập, xuất kho > Phiếu xuất kho >

Chọn đơn đặt hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập chứng từ xuất kho từ các đơn đặt hàng đã được lập trên phân hệ Bán hàng\tab Đơn đặt hàng.

Cách thao tác

Khi khai báo mới một phiếu xuất kho bán hàng, chọn chức năng Tiện ích\Lập phiếu xuất từ đơn đặt hàng trên thanh công cụ:

Thiết lập điều kiện để tìm kiếm đơn đặt hàng => có thể tìm kiếm chính xác đơn đặt hàng tại Số đơn hàng hoặc tìm kiếm theo khách hàng:

HDSD_Kho_Phieuxuatkho_Chondonhang_01

Sau khi tích chọn các mặt hàng và nhập số lượng hàng được xuất bán, nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ tự động lấy thông tin các mặt hàng được tích chọn ra phiếu xuất kho:

HDSD_KHO_Phieuxuatkho_phan2_01

Khai báo các thông tin còn thiếu trên phiếu xuất kho, sau đó nhấn Cất.

Xem thêm

Tìm nhanh đơn đặt hàng

Tìm nhanh đối tượng (khách hàng)