Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R18 > Kế toán giá thành muốn xem được danh sách các chứng từ kết chuyển chi phí giá thành

Kế toán giá thành muốn xem được danh sách các chứng từ kết chuyển chi phí giá thành


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R18, phần mềm bổ sung thêm Danh sách kết chuyển chi phí Danh sách nghiệm thu giúp Kế toán xem nhanh được các chứng từ kết chuyển hoặc có thể thực hiện bỏ ghi, ghi sổ hàng loạt.

Chi tiết thay đổi

1. Bổ sung Danh sách kết chuyển chi phí
 • Vào Nghiệp vụ/Giá thành/Công trình/Kết chuyển chi phí, hiển thị Danh sách kết chuyển chi phí như sau:

  • Tương tự tại từng menu phương pháp giá thành Sản xuất liên tục giản đơn/Sản xuất liên tục - Hệ số tỷ lệ/Đơn hàng/Hợp đồng khi click vào "Kết chuyển chi phí..." sẽ hiển thị Danh sách kết chuyển chi phí.
 • Vào Giá thành/Quy trình/Giản đơn, click chuột phải vào Kết chuyển chi phí sẽ hiển thị Kết chuyển chi phíDanh sách kết chuyển chi phí để chọn.

   

  • Nhấn vào menu Kết chuyển chi phí (không chọn chi tiết Kết chuyển chi phí hay Danh sách kết chuyển chi phí) là vào Danh sách kết chuyển chi phí.
  • Tương tự tại màn hình quy trình của các phương pháp giá thành Sản xuất liên tục - Hệ số tỷ lệ/Công trình/Đơn hàng/Hợp đồng
2. Bổ sung Danh sách nghiệm thu
 • Vào Nghiệp vụ/Giá thành/Công trình/Nghiệm thu công trình, hiển thị Danh sách nghiệm thu như sau:
  • Tương tự tại từng menu phương pháp giá thành Đơn hàng/Hợp đồng khi click vào "Nghiệm thu công trình..." sẽ hiển thị Danh sách nghiệm thu.
 • Vào Giá thành/Quy trình/Công trình, click chuột phải vào Nghiệm thu sẽ hiển thị Nghiệm thuDanh sách nghiệm thu để chọn.

  • Nhấn vào menu Nghiệm thu (không chọn chi tiết Nghiệm thu hay Danh sách nghiệm thu) là vào Danh sách nghiệm thu.
  • Tương tự tại màn hình quy trình của các phương pháp giá thành Đơn hàng/Hợp đồng.


Xem thêm
Khi xem báo cáo Tình hình thực hiện đơn đặt hàng, kế toán muốn có thêm thông tin về Số lượng và Giá trị của hàng đã trả lại
Sau khi thực hiện bù trừ công nợ, kế toán muốn in được Biên bản đối chiếu bù trừ công nợ theo đúng quy định của Thông tư 26/2015/BTC
Khi hạch toán nghiệp vụ mua hàng NK, kế toán muốn nhập được tỷ giá tờ khai hải quan, để phần mềm tự động tính được Giá trị thuế NK bằng thuế NK, Thuế GTGT trên tờ khai
Khi in Sổ chi phí sản xuất kinh doanh (S17-DNN), kế toán muốn tùy chỉnh được khổ giấy in như các mẫu báo cáo động, để tiết kiệm giấy in và thời gian chỉnh sửa trước khi in
Khi lập chứng từ UNC, kế toán muốn thông tin Đối tượng hiển thị trước thông tin Nội dung TT, để thuận tiện khi khai báo thông tin
Cập nhật mức lương cơ sở thay đổi tăng từ 1.210.000 lên 1.300.000 theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP (áp dụng từ ngày 01/07/2017)
Kế toán muốn thống kê được từng KH có những đơn đặt hàng nào, tình hình sản xuất hiện nay ra sao để đôn đốc việc sản xuất kịp tiến độ giao hàng
Khi xem Chi tiết công nợ phải thu, kế toán muốn có thông tin MST của KH
Khi quyết toán cho từng lần tạm ứng của nhân viên, kế toán muốn chọn được tất cả các chứng từ Nợ TK 141, để đảm bảo quyết toán được đầy đủ các trường hợp phát sinh