Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R18 > Cập nhật mức lương cơ sở thay đổi tăng từ 1.210.000 lên 1.300.000 theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP (áp dụng từ ngày 01/07/2017)

Cập nhật mức lương cơ sở thay đổi tăng từ 1.210.000 lên 1.300.000 theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP (áp dụng từ ngày 01/07/2017)


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R18, cập nhật mức lương cơ sở tăng từ 1.210.000 lên 1.300.000 theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP (áp dụng ngày 01/07/2017)

Chi tiết thay đổi

Tại Nghiệp vụ\Tiền lương\Quy định lương, phần Mức lương tối thiểu thay đổi từ 1.210.000 lên 1.300.000 và Mức lương tối đa đóng bảo hiểm từ 24.200.000 lên 26.000.000.

 

Lưu ý:

  • Việc cập nhật được áp dụng đối với các dữ liệu được tạo mới, tạo mới dữ liệu từ năm trước và chuyển đổi từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2017
  • Với các dữ liệu được chuyển đổi từ MISA SME.NET 2015 lên MISA SME.NET 2017 R18, từ các phiên bản trước R18 lên MISA SME.NET 2017 R18, sẽ vẫn giữ nguyên mức lương như trên dữ liệu đã thiết lập.


Xem thêm
Khi xem báo cáo Tình hình thực hiện đơn đặt hàng, kế toán muốn có thêm thông tin về Số lượng và Giá trị của hàng đã trả lại
Kế toán giá thành muốn xem được danh sách các chứng từ kết chuyển chi phí giá thành
Sau khi thực hiện bù trừ công nợ, kế toán muốn in được Biên bản đối chiếu bù trừ công nợ theo đúng quy định của Thông tư 26/2015/BTC
Khi hạch toán nghiệp vụ mua hàng NK, kế toán muốn nhập được tỷ giá tờ khai hải quan, để phần mềm tự động tính được Giá trị thuế NK bằng thuế NK, Thuế GTGT trên tờ khai
Khi in Sổ chi phí sản xuất kinh doanh (S17-DNN), kế toán muốn tùy chỉnh được khổ giấy in như các mẫu báo cáo động, để tiết kiệm giấy in và thời gian chỉnh sửa trước khi in
Khi lập chứng từ UNC, kế toán muốn thông tin Đối tượng hiển thị trước thông tin Nội dung TT, để thuận tiện khi khai báo thông tin
Kế toán muốn thống kê được từng KH có những đơn đặt hàng nào, tình hình sản xuất hiện nay ra sao để đôn đốc việc sản xuất kịp tiến độ giao hàng
Khi xem Chi tiết công nợ phải thu, kế toán muốn có thông tin MST của KH
Khi quyết toán cho từng lần tạm ứng của nhân viên, kế toán muốn chọn được tất cả các chứng từ Nợ TK 141, để đảm bảo quyết toán được đầy đủ các trường hợp phát sinh