Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R18 > Khi in Sổ chi phí sản xuất kinh doanh (S17-DNN), kế toán muốn tùy chỉnh được khổ giấy in như các mẫu báo cáo động, để tiết kiệm giấy in và thời gian chỉnh sửa trước khi in

Khi in Sổ chi phí sản xuất kinh doanh (S17-DNN), kế toán muốn tùy chỉnh được khổ giấy in như các mẫu báo cáo động, để tiết kiệm giấy in và thời gian chỉnh sửa trước khi in


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R18, chương trình bổ sung thêm tùy chọn "Hiển thị theo dạng mở rộng", khi thiết lập điều kiện chọn in Sổ chi phí sản xuất kinh doanh (S17-DNN), để Kế toán có thể lựa chọn tùy chỉnh được khổ giấy in ra của báo cáo như mẫu báo cáo động, giúp tiết kiệm giấy in và thời gian chỉnh sửa trước khi in.

Các bước thực hiện

  • Vào Báo cáo\Giá thành\Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh:
    • Tích chọn Hiển thị theo dạng mở rộng, khi xem báo cáo, khổ giấy được kéo dài vô tận theo hàng ngang cho tới khi hiển thị tất cả các TK chi tiết/KMCP có phát sinh và số trang trên báo cáo sẽ được đánh số là: 1/n, 2/n, 3/n,.....n/n.
    • Không tích chọn Hiển thị theo dạng mở rộng, khi xem báo cáo, khổ giấy hiện thị trên trang A4 ngang và số trang trên báo cáo được đánh là: Trang 1/1, Trang 2/1, Trang 3/1; Trang 1/2, Trang 2/2, Trang 3/2; Trang 1/3...
  • Mẫu báo cáo Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh trong trường hợp lựa chọn bỏ tích chọn Hiển thị theo dạng mở rộng.


=> Báo cáo sau khi in ra giây in sẽ hiển thị từng trang trên khổ A4.Xem thêm
Khi xem báo cáo Tình hình thực hiện đơn đặt hàng, kế toán muốn có thêm thông tin về Số lượng và Giá trị của hàng đã trả lại
Kế toán giá thành muốn xem được danh sách các chứng từ kết chuyển chi phí giá thành
Sau khi thực hiện bù trừ công nợ, kế toán muốn in được Biên bản đối chiếu bù trừ công nợ theo đúng quy định của Thông tư 26/2015/BTC
Khi hạch toán nghiệp vụ mua hàng NK, kế toán muốn nhập được tỷ giá tờ khai hải quan, để phần mềm tự động tính được Giá trị thuế NK bằng thuế NK, Thuế GTGT trên tờ khai
Khi lập chứng từ UNC, kế toán muốn thông tin Đối tượng hiển thị trước thông tin Nội dung TT, để thuận tiện khi khai báo thông tin
Cập nhật mức lương cơ sở thay đổi tăng từ 1.210.000 lên 1.300.000 theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP (áp dụng từ ngày 01/07/2017)
Kế toán muốn thống kê được từng KH có những đơn đặt hàng nào, tình hình sản xuất hiện nay ra sao để đôn đốc việc sản xuất kịp tiến độ giao hàng
Khi xem Chi tiết công nợ phải thu, kế toán muốn có thông tin MST của KH
Khi quyết toán cho từng lần tạm ứng của nhân viên, kế toán muốn chọn được tất cả các chứng từ Nợ TK 141, để đảm bảo quyết toán được đầy đủ các trường hợp phát sinh