Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R18 > Sau khi thực hiện bù trừ công nợ, kế toán muốn in được Biên bản đối chiếu bù trừ công nợ theo đúng quy định của Thông tư 26/2015/BTC

Sau khi thực hiện bù trừ công nợ, kế toán muốn in được Biên bản đối chiếu bù trừ công nợ theo đúng quy định của Thông tư 26/2015/BTC


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R18, phần mềm bổ sung thêm mẫu Biên bản bù trừ công nợ (Chi tiết theo hóa đơn), để giúp Kế toán có thể chứng minh và hợp lý hóa cho các khoản bù trừ công nợ.

Các bước thực hiện

  • Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung, mục Khác, tích chọn Bù trừ công nợ chi tiết theo từng hóa đơn.
  • Lập bảng Chứng từ bù trừ công nợ, sau đó chọn In\Biên bản bù trừ công nợ (Chi tiết theo hóa đơn)

  • Mẫu Biên bản bù trừ công nợ (Chi tiết theo hóa đơn) được bổ sung.

Lưu ý:

Số tiền bên A còn phải trả/thu bên B được xác định căn cứ vào:

        + Số phải trả của đối tượng = Tổng (dư Có - dư Nợ) của các TK chi tiết theo NCC của đối tượng trên chứng từ bù trừ tính đến ngày bù trừ (theo chi nhánh và sổ đang làm việc)

        + Số phải thu của đối tượng = Tổng (dư Nợ - dư Có) của các TK chi tiết theo KH của đối tượng trên chứng từ bù trừ tính đến ngày bù trừ (theo chi nhánh và sổ đang làm việc)

Nếu: Số phải trả của đối tượng > Số phải thu của đối tượng thì giá trị số tiền hiển thị là Số phải trả của đối tượng.

         Số phải trả của đối tượng <= Số phải thu của đối tượng thì giá trị số tiền hiển thị là Số phải thu của đối tượng.Xem thêm
Khi xem báo cáo Tình hình thực hiện đơn đặt hàng, kế toán muốn có thêm thông tin về Số lượng và Giá trị của hàng đã trả lại
Kế toán giá thành muốn xem được danh sách các chứng từ kết chuyển chi phí giá thành
Khi hạch toán nghiệp vụ mua hàng NK, kế toán muốn nhập được tỷ giá tờ khai hải quan, để phần mềm tự động tính được Giá trị thuế NK bằng thuế NK, Thuế GTGT trên tờ khai
Khi in Sổ chi phí sản xuất kinh doanh (S17-DNN), kế toán muốn tùy chỉnh được khổ giấy in như các mẫu báo cáo động, để tiết kiệm giấy in và thời gian chỉnh sửa trước khi in
Khi lập chứng từ UNC, kế toán muốn thông tin Đối tượng hiển thị trước thông tin Nội dung TT, để thuận tiện khi khai báo thông tin
Cập nhật mức lương cơ sở thay đổi tăng từ 1.210.000 lên 1.300.000 theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP (áp dụng từ ngày 01/07/2017)
Kế toán muốn thống kê được từng KH có những đơn đặt hàng nào, tình hình sản xuất hiện nay ra sao để đôn đốc việc sản xuất kịp tiến độ giao hàng
Khi xem Chi tiết công nợ phải thu, kế toán muốn có thông tin MST của KH
Khi quyết toán cho từng lần tạm ứng của nhân viên, kế toán muốn chọn được tất cả các chứng từ Nợ TK 141, để đảm bảo quyết toán được đầy đủ các trường hợp phát sinh