Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R18 > Khi xem báo cáo Tình hình thực hiện đơn đặt hàng, kế toán muốn có thêm thông tin về Số lượng và Giá trị của hàng đã trả lại

Khi xem báo cáo Tình hình thực hiện đơn đặt hàng, kế toán muốn có thêm thông tin về Số lượng và Giá trị của hàng đã trả lại


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R18, trên báo cáo Tình hình thực hiện đơn đặt hàng sẽ bổ sung thêm thông về Số lượng và Giá trị của hàng đã trả lại, để phản ánh đúng được giá trị đã thực hiện của đơn đặt hàng.

Chi tiết thay đổi

 • Sửa tên hai tùy chọn Trên hệ thống Tùy chọn\VTHH\Cách lấy số lượng đã giao của VTHH trên đơn đặt hàng

   

 • Thay đổi cách lấy giá trị tại cột Số lượng đã giao trên Đơn đặt hàng
 • Trên hệ thống Tùy chọn\VTHH\Cách lấy số lượng đã giao của VTHH trên đơn đặt hàng: Tích chọn Lấy từ chứng từ bán hàng, hàng bán trả lại

  => Số lượng đã giao = Số lượng đã giao năm trước trên đơn đặt hàng + Tổng số lượng mặt hàng đó trên các chứng từ bán hàng - Tổng số lượng mặt hàng đó trên các chứng từ hàng bán trả lại chọn đơn đặt hàng.

 • Trên hệ thống Tùy chọn\VTHH\Cách lấy số lượng đã giao của VTHH trên đơn đặt hàng: Tích chọn Lấy từ phiếu xuất bán hàng, nhập kho hàng bán trả lại
=> Số lượng đã giao = Số lượng đã giao năm trước trên đơn đặt hàng + Tổng số lượng mặt hàng đó trên các chứng từ bán hàng - Tổng số lượng mặt hàng đó trên các chứng từ hàng bán trả lại chọn đơn đặt hàng.
 • Sửa lại cách lấy số lượng tại các cột Hàng bán đã giao, giá trị tại doanh số đã thực hiện trên Báo cáo tình hình thực hiện đơn hàng
  • Số lượng đã giao = Số lượng đã giao năm trước trên đơn đặt hàng + Tổng số lượng trên các chứng từ bán hàng có chọn đơn đặt hàng tương ứng với từng mặt hàng - Tổng số lượng trên các chứng từ hàng bán trả lại có chọn đơn đặt hàng tương ứng với từng mặt hàng.
  • Số lượng đã giao theo ĐVC = Số lượng đã giao năm trước theo ĐVC + tổng số lượng theo ĐVC trên các chứng từ bán hàng có chọn đơn đặt hàng tương ứng với từng mặt hàng - Tổng số lượng theo ĐVC trên các chứng từ hàng bán trả lại có chọn đơn đặt hàng tương ứng với từng mặt hàng.
  • Doanh số đã thực hiện = Giá trị đã thực hiện năm trước quy đổi của từng dòng chi tiết mặt hàng trên đơn đặt hàng + (Thành tiền – tiền chiết khấu + tiền thuế GTGT) của từng dòng chi tiết mặt hàng trên các chứng từ bán hàng có chọn đơn đặt hàng - (Thành tiền – tiền chiết khấu + tiền thuế GTGT) của từng dòng chi tiết mặt hàng trên các chứng từ trả lại hàng bán, giảm giá hàng bán có chọn đơn đặt hàng.
  • Doanh số đã thực hiện trước thuế =Giá trị đã thực hiện trước thuế quy đổi năm trước của từng dòng chi tiết mặt hàng trên đơn đặt hàng + (Thành tiền – tiền chiết khấu) của từng dòng chi tiết mặt hàng trên các chứng từ bán hàng có chọn đơn đặt hàng - (Thành tiền – tiền chiết khấu) của từng dòng chi tiết mặt hàng trên các chứng từ trả lại hàng bán, giảm giá hàng bán có chọn đơn đặt hàng.
 • Sửa lại cách lấy số liệu lên trên Báo cáo chi tiết tình hình thực hiện đơn hàng, lấy thêm thông tin chứng từ hàng bán trả lại, giảm giá hàng bán ở chi tiết giao hàng.
Ví dụ:
 • Trên hệ thống Tùy chọn\VTHH\Cách lấy số lượng đã giao của VTHH trên đơn đặt hàng: Tích chọn Lấy từ chứng từ bán hàng, hàng bán trả lại
  • Thêm mới chứng từ Đơn đặt hàng, có thông tin như sau:

 

 • Thêm mới Chứng từ bán hàng chọn đến đơn đặt hàng:
 • Thêm mới chứng từ trả lại hàng bán chọn đến Đơn đặt hàng:

  

 • Trước R18:
  • Trên Đơn đặt hàng, Số lượng đã giao hiển thị như sau:

    

  • Trên Báo cáo tình hình thực hiện đơn đặt hàng, hiển thị như sau

    

 • Kể từ R18 trở đi:
  • Trên Đơn đặt hàng, Số lượng đã giao hiển thị như sau:

 

 • Trên Báo cáo tình hình thực hiện đơn đặt hàng, hiển thị như sau
 • Trên Báo cáo tình hình thực hiện đơn đặt hàng, hiển thị như sau

Lưu ý: Khi thực hiện chuyển đổi dữ liệu MVC, SME2012, SME2015 không hỗ trợ cập nhật lại dữ liệu cũ đối với các thông tin thay đổi công thức tính toán.Xem thêm
Kế toán giá thành muốn xem được danh sách các chứng từ kết chuyển chi phí giá thành
Sau khi thực hiện bù trừ công nợ, kế toán muốn in được Biên bản đối chiếu bù trừ công nợ theo đúng quy định của Thông tư 26/2015/BTC
Khi hạch toán nghiệp vụ mua hàng NK, kế toán muốn nhập được tỷ giá tờ khai hải quan, để phần mềm tự động tính được Giá trị thuế NK bằng thuế NK, Thuế GTGT trên tờ khai
Khi in Sổ chi phí sản xuất kinh doanh (S17-DNN), kế toán muốn tùy chỉnh được khổ giấy in như các mẫu báo cáo động, để tiết kiệm giấy in và thời gian chỉnh sửa trước khi in
Khi lập chứng từ UNC, kế toán muốn thông tin Đối tượng hiển thị trước thông tin Nội dung TT, để thuận tiện khi khai báo thông tin
Cập nhật mức lương cơ sở thay đổi tăng từ 1.210.000 lên 1.300.000 theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP (áp dụng từ ngày 01/07/2017)
Kế toán muốn thống kê được từng KH có những đơn đặt hàng nào, tình hình sản xuất hiện nay ra sao để đôn đốc việc sản xuất kịp tiến độ giao hàng
Khi xem Chi tiết công nợ phải thu, kế toán muốn có thông tin MST của KH
Khi quyết toán cho từng lần tạm ứng của nhân viên, kế toán muốn chọn được tất cả các chứng từ Nợ TK 141, để đảm bảo quyết toán được đầy đủ các trường hợp phát sinh