Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R18 > Khi hạch toán nghiệp vụ mua hàng NK, kế toán muốn nhập được tỷ giá tờ khai hải quan, để phần mềm tự động tính được Giá trị thuế NK bằng thuế NK, Thuế GTGT trên tờ khai

Khi hạch toán nghiệp vụ mua hàng NK, kế toán muốn nhập được tỷ giá tờ khai hải quan, để phần mềm tự động tính được Giá trị thuế NK bằng thuế NK, Thuế GTGT trên tờ khai


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R18, chương trình cho kế toán có thể khai báo tỷ giá theo tờ khai hải quan để tính được Tiền thuế NK và Thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng với số tiền trên tờ khai hải quan, giúp giảm bớt thời gian và công sức nhập liệu.

Chi tiết thay đổi

Trên menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung\mục Mua hàng, bổ sung thêm tùy chọn Tính Giá tính thuế nhập khẩu dựa trên phí trước HQ nguyên tệ, Phí trước HQ bằng tiền hạch toán

 

Khi tích chọn tùy chọn trên, phần mềm sẽ có các thay đổi sau:

 • Thay đổi về giao diện các chứng từ mua hàng:
 • Đối với tab Thuế trên các chứng từ mua hàng nhập khẩu bổ sung thêm các cột sau:
  • Phí trước HQ bằng ngoại tệ lấy giá trị phân bổ Phí trước hải quan bằng nguyên tệ và cho phép nhập lại
  • Phí trước HQ bằng tiền hạch toán lấy giá trị phân bổ Phí trước hải quan bằng tiền hạch toán và cho phép nhập lại
  • Tỷ giá hải quan mặc định theo tỷ giá trên chứng từ cho phép nhập lại
  • Giá tính thuế NK
  • Đổi tên cột Giá tính thuế NK thành Giá tính thuế NK quy đổi
  • Đối với tab Chi phí, Phí hàng về kho, Chi phí mua hàng, Phí trước hải quan và giao diện Chọn chứng từ chi phí có thay đổi sau:
   • Bổ sung thêm các cột sau:
    • Loại tiền
    • Tỷ giá
    • Tổng chi phí
    • Số phân bổ lần này
    • Lũy kế số đã phân bổ
   • Đổi tên các cột sau:
    • Tổng chi phí thành Tổng chi phí quy đổi
    • Số phân bổ lần này thành Số phân bổ lần này quy đổi
    • Lũy kế số đã phân bổ thành Lũy kế số đã phân bổ quy đổi
  • Đối với việc phân bổ Phí trước hải quan có thay đổi sau:
 • Cho phép phân bổ theo số tiền nguyên tệ và số tiền nguyên tệ
 • Thay đổi cách tính giá tính thuế nhập khẩu:
  • Nếu không tích chọn tùy chọn này thì Giá tính thuế NK = Giá FOB quy đổi + Phí trước hải quan (trong đó: Giá FOB quy đổi = Giá FOB * Tỷ giá, Giá FOB = Thành tiền - Tiền CK)
  • Nếu tích chọn tùy chọn này thì cách tính giá tính thuế nhập khẩu thay đổi như sau:
   • Giá tính thuế NK = Thành tiền - Tiền CK + Phí trước HQ bằng tiền nguyên tệ
   • Giá tính thuế NK quy đổi = Giá tính thuế NK * Tỷ giá hải quan + Phí trước HQ bằng tiền hạch toán

Ví dụ: Ngày 30/06/2017 đơn vị nhập một lô hàng nhập khẩu với các loại phí như sau:

 • Phí bảo hiểm vận chuyển đường biển phát sinh từ ngày 20/06/2017 được hạch toán như sau:

 

 • Phí vận chuyển đường bộ vào ngày 30/06/2017 từ cảng biển về công ty được hạch toán như sau:

 • Chứng từ mua hàng hạch toán như sau:
 • Trước phiên bản R18 hoặc Từ phiên bản R18 trường hợp trên Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung\Mua hàng không tích chọn "Tính Giá tính thuế nhập khẩu dựa trên phí trước HQ nguyên tệ, Phí trước HQ bằng tiền hạch toán" thì giá tính thuế nhập khẩu và việc phân bổ chi phí sẽ được được thực hiện như sau:
  • Thực hiện phân bổ Phí trước hải quan:
  • Phân bổ Phí hàng về kho:
  • Sau khi phân bổ xong, giá trị phân bổ sẽ được cập nhật tương ứng vào cột Phí trước hải quanPhí hàng về kho bên tab Hàng tiền như sau:
  • Giá tính thuế NK = Giá FOB * Tỷ giá + Phí trước hải quan (trong đó Giá FOB = Thành tiền - Tiền CK)
 • Từ phiên bản R18 cho phép tính Giá tính thuế nhập khẩu dựa trên Phí trước HQ bằng ngoại tệ, Phí trước HQ theo đồng tiền hạch toán, kế toán thực hiện như sau:
  • Vào Hệ thống\Tùy chọn\Mua hàng, tích chọn Tính Giá tính thuế nhập khẩu dựa trên chi phí HQ nguyên tệ, Phí trước HQ bằng tiền hạch toán

 

=>  Khi đó việc phân bổ chi phí và giá tính thuế nhập khẩu sẽ được thực hiện như sau:

  • Thực hiện phân bổ Phí trước hải quan:

Lưu ý: Sau khi phân bổ xong:
 1. Giá trị tại cột Tổng phí trước HQ tính vào giá trị NK sẽ được cập nhật vào cột Phí trước hải quan trên tab Hàng tiền
 2. Giá trị tại cột Phí trước hải quan tại mục Phí trước hải quan bằng ngoại tệ sẽ được cập nhật vào cột Phí trước HQ bằng ngoại tệ trên tab Thuế
 3. Giá trị tại cột Phí trước hải quan thuộc mục Phí trước hải quan bằng tiền hạch toán (giá trị tại cột này được phân bổ số liệu từ mục Phí trước HQ của CT bằng tiền hạch toán) cập nhật vào cột Phí trước HQ bằng tiền hạch toán trên tab Thuế
   • Phân bổ Phí hàng về kho:

   • Sau khi phân bổ xong, giá trị phân bổ sẽ được cập nhật tương ứng vào cột Phí trước hải quanPhí hàng về kho bên tab Hàng tiền như sau:

   • Giá tính thuế NK = Giá FOB + Phí trước HQ bằng ngoại tệ (trong đó Giá FOB = Thành tiền - Tiền CK), Giá tính thuế NK quy đổi = Giá tính thuế NK * Tỷ giá hải quan + Phí trước HQ bằng tiền hạch toán.
  • Thực hiện làm tương tự đối với các loại chứng từ sau:
   • Mua hàng nhập khẩu không qua kho nhiều hóa đơn hoặc một hóa đơn
   • Mua hàng trong nước qua kho nhiều hóa đơn hoặc một hóa đơn
   • Mua hàng trong nước không qua kho nhiều hóa đơn hoặc một hóa đơn
   Lưu ý:
   • Trên danh sách chứng từ chi phí tại các tab Chi phí, Phí hàng về kho, Chi phí mua hàng hoặc giao diện Chọn chứng từ chi phí tại các tab này, không cho phép nhập tay tại cột Số phân bổ lần này. Khi người dùng nhập Số phân bổ lần này quy đổi thì tự động tính Số phân bổ lần này = Số phân bổ lần này QĐ / Tỷ giá (nếu phép tính quy đổi tỷ giá là phép nhân) hoặc = Số phân bổ lần này QĐ * Tỷ giá (nếu phép tính quy đổi tỷ giá là phép chia)
   • Trên danh sách chứng từ chi phí tại tab Phí trước hải quan hoạc giao diện Chọn chứng từ chi phí tại tab này thì khi người dùng nhập Số phân bổ lần này sẽ tự động tính Số phân bổ lần này quy đổi hoặc ngược lại.
   • Khi nhập khẩu excel nếu trên Hệ thống\Tùy chọn tích chọn Tính Giá tính thuế nhập khẩu dựa trên phí trước HQ nguyên tệ, Phí trước HQ bằng tiền hạch toán thì cho phép nhập khẩu các cột Phí trước HQ bằng ngoại tệ, Phí trước HQ bằng tiền hạch toán, Tỷ giá hải quan, Giá tính thuế NK
   • Nếu chứng từ chi phí phát sinh theo đồng tiền hạch toán thì cột Tổng chi phí trên giao diện Chọn chứng từ chi phí và tại các tab Phí trước hải quan, Phí hàng về kho, Chi phí mua hàngChi phí sẽ hiển thị bằng 0.
   • Để đảm bảo phân bổ được hết số liệu trên chứng từ chi phí thì khi thay đổi tùy chọn từ tích chọn Tính Giá tính thuế nhập khẩu dựa trên phí trước HQ nguyên tệ, Phí trước HQ bằng tiền hạch toán sang không tích chọn hoặc ngược lại thì khi phân bổ chi phí chương trình vẫn phải ngầm định phân bổ phần tiền nguyên tệ.


  Xem thêm
  Khi xem báo cáo Tình hình thực hiện đơn đặt hàng, kế toán muốn có thêm thông tin về Số lượng và Giá trị của hàng đã trả lại
  Kế toán giá thành muốn xem được danh sách các chứng từ kết chuyển chi phí giá thành
  Sau khi thực hiện bù trừ công nợ, kế toán muốn in được Biên bản đối chiếu bù trừ công nợ theo đúng quy định của Thông tư 26/2015/BTC
  Khi in Sổ chi phí sản xuất kinh doanh (S17-DNN), kế toán muốn tùy chỉnh được khổ giấy in như các mẫu báo cáo động, để tiết kiệm giấy in và thời gian chỉnh sửa trước khi in
  Khi lập chứng từ UNC, kế toán muốn thông tin Đối tượng hiển thị trước thông tin Nội dung TT, để thuận tiện khi khai báo thông tin
  Cập nhật mức lương cơ sở thay đổi tăng từ 1.210.000 lên 1.300.000 theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP (áp dụng từ ngày 01/07/2017)
  Kế toán muốn thống kê được từng KH có những đơn đặt hàng nào, tình hình sản xuất hiện nay ra sao để đôn đốc việc sản xuất kịp tiến độ giao hàng
  Khi xem Chi tiết công nợ phải thu, kế toán muốn có thông tin MST của KH
  Khi quyết toán cho từng lần tạm ứng của nhân viên, kế toán muốn chọn được tất cả các chứng từ Nợ TK 141, để đảm bảo quyết toán được đầy đủ các trường hợp phát sinh