Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép tìm kiếm chứng từ đã phát sinh theo một hoặc nhiều điều kiện tìm kiếm như tìm theo ngày hạch toán, số chứng từ, loại chứng từ, đối tượng...

Cách thao tác

 • Nhấn chuột vào biểu tượng Tìm kiếm trên thanh công cụ:
 
 • Chọn điều kiện tìm kiếm:
  • Tìm theo: Chọn tiêu chí để tìm kiếm. VD: theo số chứng từ, Ngày hạch toán, Loại chứng từ...
  • Thiết lập điều kiện: VD: Trong khoảng, Bằng, Nhỏ hơn...
  • Từ ngày, đến ngày: Chọn thời gian theo điều kiện.
 • Thêm: khi muốn bổ sung thêm các điều kiện tìm kiếm. Sau khi chọn điều kiện tìm kiếm thì nhấn Thêm, chương trình sẽ thêm 1 dòng vào danh sách điều kiện tìm kiếm. Nếu có nhiều điều kiện tìm kiếm, tại cột Và/Hoặc: chọn điều kiện liên kết giữa các điều kiện là hay Hoặc.
 • Cập nhật: khi muốn cập nhật điều kiện đã thêm trước đó. Chọn vào dòng điều kiện trên danh sách cần cập nhật, sau đó chọn lại điều kiện tìm kiếm, nhấn Cập nhật, chương trình thay đổi điều kiện vào dòng điều kiện đã chọn.
 • Tất cả chứng từ: tìm cả chứng từ đã ghi sổ và chưa ghi sổ
 • Chứng từ đã ghi sổ: chỉ tìm các chứng từ đã ghi sổ
 • Chứng từ chưa ghi sổ: chỉ tìm các chứng từ chưa ghi sổ
 • Nhóm theo chứng từ: Nếu tích chọn thì kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị mỗi chứng từ một dòng, nếu không tích chọn thì kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị từng dòng chi tiết của chứng từ
 • Sau khi thiết lập các điều kiện tìm kiếm, nhấn Tìm kiếm, chương trình sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm lên danh sách. Có thể nhấn vào biểu tượng mũi tên để mở rộng giao diện kết quả tìm kiếm:


Xem thêm