Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép lưu trữ và quản lý các mẫu hóa đơn, chứng từ từ chương trình MISA SME.NET 2012 để hỗ trợ cho việc chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2017
Cách thao tác
 • Vào All programs chọn MISA SME.NET 2017\MISA SME.NET 2017 Tools\Report Management Tool
 • Nhấn đúp chuột vào mục Report Management Tool
 • Đăng nhập vào dữ liệu kế toán muốn chuyển mẫu hóa đơn, chứng từ lên.
 • Tại màn hình giao diện hộp thoại Quản lý mẫu báo cáo, có thể thực hiện được các chức năng sau:
  • Đăng nhập vào cơ sở dữ liệu cần chuyển mẫu hóa đơn, chứng từ lên: Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây.
  • Thêm/Sửa mẫu hóa đơn, chứng từ muốn chuyển lên MISA SME.NET 2017
  • Lấy lại mẫu: Được sử dụng trong trường hợp tự sửa mẫu hóa đơn, chứng từ trên máy tính của mình. Sau đó muốn lấy lại mẫu mới nhất đang được sử dụng trên cơ sở dữ liệu chung của toàn doanh nghiệp (trên máy server) thì  thực hiện chức năng Lấy lại mẫu
   • Để lấy lại mẫu hóa đơn, trên màn hình giao diện hộp thoại Quản lý mẫu báo cáo, chọn mẫu cần lấy lại, nhấn chọn biểu tượng   hoặc nhấn chuột phải và chọn Lấy lại mẫu.
   • Nhấn Yes trên màn hình thông báo xác nhận muốn lấy lại mẫu
Xem thêm

Thêm/Sửa mẫu hóa đơn, chứng từXem thêm