Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép thực hiện đăng ký giấy phép sử dụng vào phần mềm MISA SME.NET 2017

Cách thao tác

  • Vào chương trình MISA SME.NET 2017, nhấn chọn menu Trợ giúp và chọn Đăng ký giấy phép sử dụng, xuất hiện giao diện hộp thoại Quản lý giấy phép sử dụng:

 

  • Nhấn Đăng ký mới
  • Tại mục Mã chi nhánh:
    • Nếu kế toán đăng ký giấy phép sử dụng sau khi đăng nhập vào 1 dữ liệu kế toán cụ thể, chương trình sẽ mặc định theo Mã đơn vị khai báo trên danh mục Cơ cấu tổ chức của chi nhánh đang làm việc. Kế toán có thể nhấn vào biểu tượng  để chọn lại chi nhánh khác hoặc nhập trực tiếp mã chi nhánh bằng tay.

    • Nếu kế toán đăng ký giấy phép sử dụng khi chưa đăng nhập vào dữ liệu kế toán, thông tin Mã chi nhánh sẽ để trống và kế toán tự nhập tay thông tin này.
Lưu ý: Trường hợp muốn nhập tay thông tin Mã chi nhánh, kế toán có thể lấy thông tin này từ cột Mã đơn vị trên Danh mục\Cơ cấu tổ chức.

  • Tại mục Chọn giấy phép, nhấn biểu tượng  để chọn giấy phép sử dụng có đuôi .Lic.
  • Nhấn Đồng ý.
Lưu ý: Khách hàng sử dụng phần mềm MISA Cloud Center để download giấy phép sử dụng. Xem hướng dẫn về MISA Cloud Center tại đây.

 

 Lưu ý:

1. Phải thực hiện đăng ký giấy phép sử dụng cho tất cả các máy tính có cài đặt và sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2017 trong đơn vị.

2. Đối với đơn vị là công ty không có chi nhánh thì chỉ việc nhập mã công ty vào mục Mã chi nhánh.

3. Với đơn vị theo mô hình đa chi nhánh, nếu mỗi chi nhánh muốn sử dụng một giấy phép sử dụng riêng thì sẽ thực hiện đăng ký giấy phép cho từng chi nhánh đó (đăng ký cho chi nhánh nào thì nhập mã của chi nhánh đó vào mục Mã chi nhánh). Trường hợp chi nhánh nào không đăng ký giấy phép sử dụng thì hệ thống sẽ tự động lấy thông tin của giấy phép nào được tích chọn Là giấy phép ngầm định cho chi nhánh đó.

4. Để sửa lại giấy phép sử dụng, trên giao diện Quản lý giấy phép sử dụng, chọn giấy phép sử dụng và nhấn Sửa.Xem thêm