Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R35 > Kế toán bán hàng muốn khi chuyển HĐ điện tử thành hóa đơn giấy nếu HĐ có số dòng nhiều hơn 1 trang thì trên HĐ giấy hiển thị dòng ghi chú bằng tiếng Việt không dấu tiep theo trang truoc – trang X/Y

Kế toán bán hàng muốn khi chuyển HĐ điện tử thành hóa đơn giấy nếu HĐ có số dòng nhiều hơn 1 trang thì trên HĐ giấy hiển thị dòng ghi chú bằng tiếng Việt không dấu tiep theo trang truoc – trang X/Y


1. Mục đích
Kể từ MISA SME.NET 2017 R35, kế toán bán hàng khi chuyển hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy nếu hóa đơn có số dòng nhiều hơn 1 trang thì trên hóa đơn giấy hiển thị dòng ghi chú bằng tiếng việt không dấu "tiep theo trang truoc - trang X/Y"
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ bản R34 về trước, từ trang 2 của hóa đơn điện tử chuyển thành hóa đơn giấy không có dòng thông tin "tiep theo trang truoc - trang X/Y"
   Từ bản R35 trờ đi, từ trang 2 của hóa đơn điện tử chuyển thành hóa đơn giấy hiển thị dòng thông tin "tiep theo trang truoc - trang X/Y"

  Lưu ý:
  • Khi xem hóa đơn, tải hóa đơn, tra cứu hóa đơn có nhiều trang, từ trang 2 trở đi cũng hiển thị thông tin tương tự
  • Đối với các mẫu hóa đơn cũ được khai báo từ bản R34 về trước, khách hàng cần cất lại mẫu để cập nhật được thông tin tiếp theo trang trước
  • Tham khảo chức năng Chuyển thành hóa đơn giấy tại đây


  Xem thêm
  Trên danh sách hóa đơn điện tử, kế toán mong muốn thấy nhanh được tên và email của người nhận tương ứng với hóa đơn đã gửi để khi khách hàng có thắc mắc về việc chưa nhận được hóa đơn thì kế toán tra cứu nhanh được đã gửi hóa đơn cho ai
  Khi xem thông tin GPSD, chương trình sẽ không hiển thị thông tin của Người đại diện doanh nghiệp nhằm tránh hiểu nhầm và thắc mắc cho khách hàng
  Kế toán muốn Sổ chi tiết công nợ phải trả (tích chọn cộng gộp) diễn giải tiền thuế theo cấu trúc: Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ để tiết kiệm thời gian kiểm tra
  Khi bỏ ghi các chứng từ phân bổ/khấu hao, điều chỉnh, đánh giá lại CCDC/TSCĐ đã có các chứng từ phát sinh liên quan, trên cảnh báo có thêm hướng xử lý giúp kế toán có thể tự bỏ ghi hoặc ghi sổ chứng từ
  Trên chứng từ ghi tăng TSCĐ/CCDC, trường hợp ngày ghi tăng trước ngày bắt đầu sử dụng phần mềm, ngoài cảnh báo lại ngày ghi tăng chưa hợp lý còn gợi ý cho KH dùng sang chức năng khai báo TSCĐ/CCDC đầu kỳ nhằm giúp KH hiểu vấn đề.
  Với những chứng từ ghi tăng CCDC, TSCĐ, nếu đã có phát sinh chứng từ liên quan,khi sửa TSCĐ/CCDC câu cảnh báo có thêm hướng xử lý giúp KH tự sửa được thông tin của TSCĐ/CCDC tránh mất thời gian của khách hàng
  Khi không xóa được những CCDC, TSCĐ đã có chứng từ phát sinh liên quan, kế toán mong muốn chương trình ngoài thông báo cho kế toán biết do chứng từ đã có phát sinh còn có gợi ý hướng xử lý để KH mất thời gian gọi tư vấn xử lý.