Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R35 > Khi xem thông tin GPSD, chương trình sẽ không hiển thị thông tin của Người đại diện doanh nghiệp nhằm tránh hiểu nhầm và thắc mắc cho khách hàng

Khi xem thông tin GPSD, chương trình sẽ không hiển thị thông tin của Người đại diện doanh nghiệp nhằm tránh hiểu nhầm và thắc mắc cho khách hàng


1. Mục đích
Kể từ MISA SME.NET 2017 R35, khi khách hàng xem thông tin giấy phép sử dụng, chương trình sẽ không hiển thị thông tin chi tiết của Người đại diện doanh nghiệp nhằm tránh gây hiểu nhầm và thắc mắc cho khách hàng.
2. Chi tiết thay đổi
 • Trước phiên bản R35, trên màn hình Thêm mới/Sửa Giấy phép sử dụng hiển thị các thông tin Người đại diện, Chức vụ, Điện thoại, Email
 • Từ phiên bản R35 trở đi, trên màn hình Thêm mới/Sửa Giấy phép sử dụng không hiển thị các thông tin này để tránh gây khó hiểu cho khách hàng.
Giả sử, khi kế toán đăng ký mới giấy phép sử dụng thì thực hiện như sau:
  • Vào Trợ giúp\Đăng ký giấy phép sử dụng, thực hiện Đăng ký giấy phép sử dụng (Tham khảo hướng dẫn tại đây).
  • Trên giao diện Thêm mới Giấy phép sử dụng hiển thị thông tin như sau:


  Xem thêm
  Kế toán bán hàng muốn khi chuyển HĐ điện tử thành hóa đơn giấy nếu HĐ có số dòng nhiều hơn 1 trang thì trên HĐ giấy hiển thị dòng ghi chú bằng tiếng Việt không dấu tiep theo trang truoc – trang X/Y
  Trên danh sách hóa đơn điện tử, kế toán mong muốn thấy nhanh được tên và email của người nhận tương ứng với hóa đơn đã gửi để khi khách hàng có thắc mắc về việc chưa nhận được hóa đơn thì kế toán tra cứu nhanh được đã gửi hóa đơn cho ai
  Kế toán muốn Sổ chi tiết công nợ phải trả (tích chọn cộng gộp) diễn giải tiền thuế theo cấu trúc: Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ để tiết kiệm thời gian kiểm tra
  Khi bỏ ghi các chứng từ phân bổ/khấu hao, điều chỉnh, đánh giá lại CCDC/TSCĐ đã có các chứng từ phát sinh liên quan, trên cảnh báo có thêm hướng xử lý giúp kế toán có thể tự bỏ ghi hoặc ghi sổ chứng từ
  Trên chứng từ ghi tăng TSCĐ/CCDC, trường hợp ngày ghi tăng trước ngày bắt đầu sử dụng phần mềm, ngoài cảnh báo lại ngày ghi tăng chưa hợp lý còn gợi ý cho KH dùng sang chức năng khai báo TSCĐ/CCDC đầu kỳ nhằm giúp KH hiểu vấn đề.
  Với những chứng từ ghi tăng CCDC, TSCĐ, nếu đã có phát sinh chứng từ liên quan,khi sửa TSCĐ/CCDC câu cảnh báo có thêm hướng xử lý giúp KH tự sửa được thông tin của TSCĐ/CCDC tránh mất thời gian của khách hàng
  Khi không xóa được những CCDC, TSCĐ đã có chứng từ phát sinh liên quan, kế toán mong muốn chương trình ngoài thông báo cho kế toán biết do chứng từ đã có phát sinh còn có gợi ý hướng xử lý để KH mất thời gian gọi tư vấn xử lý.