Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R35 > Kế toán muốn Sổ chi tiết công nợ phải trả (tích chọn cộng gộp) diễn giải tiền thuế theo cấu trúc: Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ để tiết kiệm thời gian kiểm tra

Kế toán muốn Sổ chi tiết công nợ phải trả (tích chọn cộng gộp) diễn giải tiền thuế theo cấu trúc: Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ để tiết kiệm thời gian kiểm tra


1. Mục đích
Kể từ MISA SME.NET 2017 R35, khi xem Sổ chi tiết công nợ phải trả (chọn cộng gộp các bút toán giống nhau), Sổ chi tiết công nợ phải thu (chọn cộng gộp các bút toán giống nhau), nội dung diễn giải tại bút toán thuế GTGT sẽ hiển thị là "Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ" để tiết kiệm thời gian kiểm tra của Kế toán.
2. Chi tiết thay đổi
Giả sử, kế toán muốn xem Sổ chi tiết công nợ phải trả theo tiêu chí thống kê Không chọn và tích chọn Cộng gộp các bút toán giống nhau thì thực hiện như sau:
    • Vào menu Nghiệp vụ\Mua hàng\Chứng từ mua hàng, lập Chứng từ mua hàng chưa thanh toán, nhập đầy đủ thông tin về thuế

    • Vào phân hệ Mua hàng\tab Báo cáo phân tích, xem báo cáo Chi tiết công nợ phải trả theo tham số như sau:

    • Nhấn Đồng ý, báo cáo hiển thị như sau
    • Từ bản R34 về trước, hiển thị Diễn giải theo diễn giải chung của chứng từ khiến Kế toán khó nhìn nhanh được dòng phản ánh tiền hàng và dòng phản ánh tiền thuế

    • Từ bản R35 trở đi, hiển thị thông tin Diễn giải theo nội dung Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, giúp Kế toán dễ dàng tra cứu thông tin

Lưu ý: Tương tự với báo cáo Sổ chi tiết công nợ phải thu (Thống kê theo Không chọn) và tích chọn Cộng gộp các bút toán giống nhau.


Xem thêm
Kế toán bán hàng muốn khi chuyển HĐ điện tử thành hóa đơn giấy nếu HĐ có số dòng nhiều hơn 1 trang thì trên HĐ giấy hiển thị dòng ghi chú bằng tiếng Việt không dấu tiep theo trang truoc – trang X/Y
Trên danh sách hóa đơn điện tử, kế toán mong muốn thấy nhanh được tên và email của người nhận tương ứng với hóa đơn đã gửi để khi khách hàng có thắc mắc về việc chưa nhận được hóa đơn thì kế toán tra cứu nhanh được đã gửi hóa đơn cho ai
Khi xem thông tin GPSD, chương trình sẽ không hiển thị thông tin của Người đại diện doanh nghiệp nhằm tránh hiểu nhầm và thắc mắc cho khách hàng
Khi bỏ ghi các chứng từ phân bổ/khấu hao, điều chỉnh, đánh giá lại CCDC/TSCĐ đã có các chứng từ phát sinh liên quan, trên cảnh báo có thêm hướng xử lý giúp kế toán có thể tự bỏ ghi hoặc ghi sổ chứng từ
Trên chứng từ ghi tăng TSCĐ/CCDC, trường hợp ngày ghi tăng trước ngày bắt đầu sử dụng phần mềm, ngoài cảnh báo lại ngày ghi tăng chưa hợp lý còn gợi ý cho KH dùng sang chức năng khai báo TSCĐ/CCDC đầu kỳ nhằm giúp KH hiểu vấn đề.
Với những chứng từ ghi tăng CCDC, TSCĐ, nếu đã có phát sinh chứng từ liên quan,khi sửa TSCĐ/CCDC câu cảnh báo có thêm hướng xử lý giúp KH tự sửa được thông tin của TSCĐ/CCDC tránh mất thời gian của khách hàng
Khi không xóa được những CCDC, TSCĐ đã có chứng từ phát sinh liên quan, kế toán mong muốn chương trình ngoài thông báo cho kế toán biết do chứng từ đã có phát sinh còn có gợi ý hướng xử lý để KH mất thời gian gọi tư vấn xử lý.