Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R35 > Trên chứng từ ghi tăng TSCĐ/CCDC, trường hợp ngày ghi tăng trước ngày bắt đầu sử dụng phần mềm, ngoài cảnh báo lại ngày ghi tăng chưa hợp lý còn gợi ý cho KH dùng sang chức năng khai báo TSCĐ/CCDC đầu kỳ nhằm giúp KH hiểu vấn đề.

Trên chứng từ ghi tăng TSCĐ/CCDC, trường hợp ngày ghi tăng trước ngày bắt đầu sử dụng phần mềm, ngoài cảnh báo lại ngày ghi tăng chưa hợp lý còn gợi ý cho KH dùng sang chức năng khai báo TSCĐ/CCDC đầu kỳ nhằm giúp KH hiểu vấn đề.


1. Mục đích
Kể từ MISA SME.NET 2017 R35, trên chứng từ ghi tăng công cụ dụng cụ/tài sản cố định chương trình sẽ hiển thị thông báo cho người dùng biết và hướng dẫn sang chức năng khai báo công cụ dụng cụ/tài sản cố định đầu kỳ khi khách hàng nhập ngày ghi tăng trước ngày sử dụng phần mềm để khách hàng hiểu vấn đề.
2. Chi tiết thay đổi
 • Từ bản R34 trở về trước, khi kế toán thực hiện khai báo công cụ dụng cụ trên màn hình ghi tăng và nhập ngày ghi tăng nhỏ hơn ngày bắt đầu sử dụng phần mềm\ngày khóa sổ, nhấn Ghi tăng, sẽ hiển thị thông báo
 • Từ bản R35 trở đi:
  • Trường hợp Ngày khóa sổ = Ngày bắt đầu sử dụng phần mềm - 1
   • Giả sử, kế toán làm việc với dữ liệu có ngày bắt đầu sử dụng phần mềm là 01/01/2017
   • Kế toán lập chứng từ ghi tăng công cụ dụng cụ, nhập ngày ghi tăng nhỏ hơn ngày 01/01/2017
   • Nhấn Ghi tăng, sẽ hiển thị thông báo

   • Kế toán nhấn vào tại đây trong câu "Nếu bạn muốn khai báo số dư đầu kỳ, vui lòng sử dụng chức năng Khai báo CCDC đầu kỳ", hiển thị màn hình Khai báo CCDC đầu kỳ đồng thời đóng chứng từ ghi tăng CCDC, nhập đầy đủ thông tin trên màn hình, nhấn Cất thành công
  • Trường hợp Ngày khóa sổ > Ngày bắt đầu sử dụng phần mềm -1
   • Giả sử, kế toán làm việc với dữ liệu có ngày bắt đầu sử dụng phầm mềm là 01/01/2017 và thực hiện khóa sổ ngày 31/12/2017
   • Kế toán lập chứng từ ghi tăng công cụ dụng cụ, nhập ngày ghi tăng nhỏ hơn hoặc bằng ngày 31/12/2017
   • Nhấn Ghi tăng, sẽ hiển thị thông báo

   • Kế toán nhấn vào tại đây để xem help hướng dẫn: Khai báo công cụ dụng cụ đầu kỳ 
   • Để thực hiện khai báo công cụ dụng cụ đầu kỳ, kế toán thực hiện bỏ khóa sổ kế toán = ngày bắt đầu sử dụng phần mềm -1, xem hướng dẫn tại đây
   • Sau đó khách hàng thực hiện khai báo công cụ dụng cụ đầu kỳ và cất công cụ dụng cụ đã khai báo
Lưu ý
 • Khách hàng có quyền khai báo công cụ dung cụ đầu kỳ, khai báo tài sản đầu kỳ mới thực hiện được chức năng Khai báo công cụ dung cụ đầu kỳ, khai báo tài sản đầu kỳ khi nhấn vào tại đây 
 • Khách hàng khai báo trên màn hình ghi tăng công cụ dụng cụ hàng loạt, ghi tăng tài sản cố định có ngày ghi tăng nhỏ hơn ngày khóa sổ (ngày khóa sổ = ngày bắt đầu sử dụng phần mềm -1), nhỏ hơn hoặc bằng ngày khóa sổ (ngày khóa sổ lớn hơn ngày bắt đầu sử dụng phần mềm -1) cũng hiển thị thông báo tương tự.
 • Ngày khóa sổ kế toán là ngày khóa sổ theo sổ và chi nhánh người dùng đang làm việc


Xem thêm
Kế toán bán hàng muốn khi chuyển HĐ điện tử thành hóa đơn giấy nếu HĐ có số dòng nhiều hơn 1 trang thì trên HĐ giấy hiển thị dòng ghi chú bằng tiếng Việt không dấu tiep theo trang truoc – trang X/Y
Trên danh sách hóa đơn điện tử, kế toán mong muốn thấy nhanh được tên và email của người nhận tương ứng với hóa đơn đã gửi để khi khách hàng có thắc mắc về việc chưa nhận được hóa đơn thì kế toán tra cứu nhanh được đã gửi hóa đơn cho ai
Khi xem thông tin GPSD, chương trình sẽ không hiển thị thông tin của Người đại diện doanh nghiệp nhằm tránh hiểu nhầm và thắc mắc cho khách hàng
Kế toán muốn Sổ chi tiết công nợ phải trả (tích chọn cộng gộp) diễn giải tiền thuế theo cấu trúc: Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ để tiết kiệm thời gian kiểm tra
Khi bỏ ghi các chứng từ phân bổ/khấu hao, điều chỉnh, đánh giá lại CCDC/TSCĐ đã có các chứng từ phát sinh liên quan, trên cảnh báo có thêm hướng xử lý giúp kế toán có thể tự bỏ ghi hoặc ghi sổ chứng từ
Với những chứng từ ghi tăng CCDC, TSCĐ, nếu đã có phát sinh chứng từ liên quan,khi sửa TSCĐ/CCDC câu cảnh báo có thêm hướng xử lý giúp KH tự sửa được thông tin của TSCĐ/CCDC tránh mất thời gian của khách hàng
Khi không xóa được những CCDC, TSCĐ đã có chứng từ phát sinh liên quan, kế toán mong muốn chương trình ngoài thông báo cho kế toán biết do chứng từ đã có phát sinh còn có gợi ý hướng xử lý để KH mất thời gian gọi tư vấn xử lý.