Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R35 > Khi bỏ ghi các chứng từ phân bổ/khấu hao, điều chỉnh, đánh giá lại CCDC/TSCĐ đã có các chứng từ phát sinh liên quan, trên cảnh báo có thêm hướng xử lý giúp kế toán có thể tự bỏ ghi hoặc ghi sổ chứng từ

Khi bỏ ghi các chứng từ phân bổ/khấu hao, điều chỉnh, đánh giá lại CCDC/TSCĐ đã có các chứng từ phát sinh liên quan, trên cảnh báo có thêm hướng xử lý giúp kế toán có thể tự bỏ ghi hoặc ghi sổ chứng từ


1. Mục đích
Kể từ MISA SME.NET 2017 R35, khi bỏ ghi/ghi sổ chứng từ phát sinh của CCDC và TSCĐ như phân bổ, khấu hao, điều chỉnh, trên câu cảnh báo có thêm hướng xử lý giúp KH có thể biết được các phát sinh liên quan từ đó kế toán có thể tự bỏ ghi hoặc ghi sổ được chứng từ  này.
2. Chi tiết thay đổi
Giả sử khách hàng phát sinh  nghiệp vụ tính khấu hao TSCĐ ngày 31/03/2018, đến ngày 05/04/2018 phát sinh chứng từ ghi giảm TSCĐ. Sau đó, khách hàng phát hiện sai sót trên chứng từ tính khấu hao muốn bỏ ghi chứng từ tính khấu hao TSCĐ.
  • Từ phiên bản R34 trở về trước khi kế toán bỏ ghi chứng từ phát sinh của Công cụ dụng cụ\Tài sản cố định mà đã có phát sinh chứng từ liên quan như phân bổ, khấu hao, điều chỉnh phía sau.Chương trình chỉ cảnh báo có phát sinh và kế toán không biết hướng xử lý như thế nào.

  • Từ phiên bản R35 trở đi khi kế toán bỏ ghi chứng từ phát sinh của Công cụ dụng cụ\Tài sản cố định mà đã có phát sinh chứng từ liên quan như phân bổ, khấu hao, điều chỉnh phía sau.Chương trình cảnh báo nguyên nhân và hướng dẫn cách xử lý

  • Chi tiết cách xử lý để bỏ ghi được chứng từ phát sinh của tài sản cố định tham khảo tại đây.
  • Chi tiết cách xử lý để bỏ ghi được chứng từ phát sinh của công cụ dụng cụ tham khảo tại đây.


Xem thêm
Kế toán bán hàng muốn khi chuyển HĐ điện tử thành hóa đơn giấy nếu HĐ có số dòng nhiều hơn 1 trang thì trên HĐ giấy hiển thị dòng ghi chú bằng tiếng Việt không dấu tiep theo trang truoc – trang X/Y
Trên danh sách hóa đơn điện tử, kế toán mong muốn thấy nhanh được tên và email của người nhận tương ứng với hóa đơn đã gửi để khi khách hàng có thắc mắc về việc chưa nhận được hóa đơn thì kế toán tra cứu nhanh được đã gửi hóa đơn cho ai
Khi xem thông tin GPSD, chương trình sẽ không hiển thị thông tin của Người đại diện doanh nghiệp nhằm tránh hiểu nhầm và thắc mắc cho khách hàng
Kế toán muốn Sổ chi tiết công nợ phải trả (tích chọn cộng gộp) diễn giải tiền thuế theo cấu trúc: Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ để tiết kiệm thời gian kiểm tra
Trên chứng từ ghi tăng TSCĐ/CCDC, trường hợp ngày ghi tăng trước ngày bắt đầu sử dụng phần mềm, ngoài cảnh báo lại ngày ghi tăng chưa hợp lý còn gợi ý cho KH dùng sang chức năng khai báo TSCĐ/CCDC đầu kỳ nhằm giúp KH hiểu vấn đề.
Với những chứng từ ghi tăng CCDC, TSCĐ, nếu đã có phát sinh chứng từ liên quan,khi sửa TSCĐ/CCDC câu cảnh báo có thêm hướng xử lý giúp KH tự sửa được thông tin của TSCĐ/CCDC tránh mất thời gian của khách hàng
Khi không xóa được những CCDC, TSCĐ đã có chứng từ phát sinh liên quan, kế toán mong muốn chương trình ngoài thông báo cho kế toán biết do chứng từ đã có phát sinh còn có gợi ý hướng xử lý để KH mất thời gian gọi tư vấn xử lý.