Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R23 > Kế toán muốn khi lập tờ khai theo TT26 chương trình tự động lấy lên số liệu liên quan chỉ tiêu 32a

Kế toán muốn khi lập tờ khai theo TT26 chương trình tự động lấy lên số liệu liên quan chỉ tiêu 32a


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R23, chương trình cho phép tự động lấy lên số liệu liên quan tới chỉ tiêu [32a] Hàng hóa, dịch vụ bán ra không tính thuế giúp tiết kiệm thời gian và đảm báo tính chính xác của số liệu.

Chi tiết thay đổi

Kể từ R23, chương trình tự động lấy lên số liệu chỉ tiêu [32a] trên tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT) theo TT26, các chứng từ được lấy lên giao diện Chọn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra không tính thuế thỏa mãn điều kiện sau:

 • Hóa đơn, chứng từ bán hàng, trả lại hàng bán, giảm giá hàng bán: có loại là Bán hàng đại lý bán đúng giá, Bán hàng ủy thác xuất khẩu và có tiền thuế = 0
 • Hoặc các dòng chi tiết trên Hóa đơn, chứng từ bán hàng: có loại Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước; trả lại hàng bán, giảm giá hàng bán: có loại là Bán hàng hóa, dịch vụ có tích chọn "HH không TH trên tờ khai GTGT" và có tiền thuế = 0
 • Các chứng từ trên thỏa mãn đồng thời điều kiện sau:
  • Có đủ số và ngày hóa đơn 
  • Không chọn nhóm HHDV mua vào
  • Có ngày hóa đơn thuộc kỳ tính thuế.
Ví dụ:

Tháng 9 đơn vị phát sinh nghiệp vụ bán hàng cho khu vực chế biến thủy sản, mặt hàng không phải tính thuế GTGT, để nghiệp vụ này lấy được số liệu lên chỉ tiêu [32a] trên tờ khai thuế GTGT, kế toán thực hiện như sau

 • Vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng thực hiện Thêm mới chứng từ Bán hàng: Trên chứng từ bán hàng sửa mẫu để hiển thị cột HH không TH trên tờ khai thuế GTGT và tích chọn tại cột này với các mặt hàng không tính thuế GTGT.

Lưu ý: Trường hợp kế toán lập Hóa đơn từ nhiều chứng từ bán hàng, để hiển thị được số liệu lên chỉ tiêu [32a] trên tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT) theo TT26, thì trên giao diện lập Hóa đơn, kế toán cần thực hiện sửa mẫu để hiển thị cột HH không TH trên tờ khai thuế GTGT và tích chọn tại cột này với các mặt hàng không tính thuế GTGT.
 • Vào phân hệ Thuế, chọn TT26-Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT).
 • Thiết lập kỳ tính thuế và nhấn Đồng ý, trên tờ khai số liệu chỉ tiêu [32a] sẽ mặc định lấy số liệu của các chứng từ phát sinh trong kỳ tính thuế thỏa mãn điều kiện lấy lên chỉ tiêu [32a]

   

 • Để kiểm tra hoặc chọn lại các chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra không tính thuế, trên tờ khai chọn Chọn CT không tính thuế chương trình hiển thị giao diện Chọn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra không tính thuế
 • Trên giao diện thực hiện tích hoặc bỏ tích các chứng từ, sau đó nhấn Đồng ý để cập nhật lại dữ liệu lên chỉ tiêu [32a] của tờ khai thuế GTGT
 •  Xem thêm
Kế toán muốn quản lý công nợ theo đơn mua hàng: Tổng số tiền phải trả theo đơn mua hàng, số đã thanh toán, số đã trả là bao nhiêu
Khi lập xuất kho từ chứng từ bán hàng, kế toán kho mong muốn phiếu xuất kho lấy được mã quy cách như đã chọn trên chứng từ bán hàng để không mất thời gian nhập lại
Khi sử dụng báo cáo tổng hợp tồn kho, kế toán mong muốn xem được giá trị hàng khuyến mại nhằm quản lý chi phí hàng KM và giải trình cho cơ quan thuế.
Kế toán mong muốn có thể lập bảng chấm công dựa trên bảng chấm công đã lập của tháng khác để chấm công được nhanh chóng và thuận tiện hơn
Kế toán muốn in Sổ nhật ký thu tiền theo mẫu chế độ (Mẫu số S03a1-DN, S03a1-DNN)
Tư vấn mong muốn khi sử dụng Tiện tích Kiểm tra đối chiếu, chứng từ, sổ sách…kết quả sẽ không hiển thị 2 mục 2.2 và 3.6
Kế toán mong muốn có thể xuất khẩu báo giá ra định dạng fle ảnh để gửi cho đối tác qua ứng dụng trên điện thoại được dễ dàng
Đối với chức năng Lấy đơn giá bán gần nhất theo từng khách hàng, khi lập chứng từ bán hàng cho KH hưởng giá ưu đãi, đơn giá bán sẽ lấy theo chính sách giá thiết lập
Khi xem báo cáo Sổ theo dõi CCDC theo đơn vị sử dụng, kế toán muốn biết được Lý do ghi tăng của từng công cụ để báo cáo cho giám đốc
Kế toán muốn trên bảng tính lương, sau khi xóa dòng nhân viên thì sẽ chọn vào dòng nhân viên liền sau đó
Kế toán mong muốn Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo công trình (mẫu dọc, ngang) có thể lấy được các thông tin ghi chú trên chứng từ bán hàng để phục vụ báo cáo nội bộ
Kế toán muốn in sổ nhật ký chi tiền theo mẫu chế độ (Mẫu số S03a2-DN, S03a2-DNN)
Trên danh sách hợp đồng mua hàng, kế toán muốn số đã trả phản ánh đúng số thực tế với trường hợp thanh toán tiền cho NCC qua ngân hàng nhưng bị trả lại do sai sót thông tin